1. o de mardocaioV epignouV to sunteloumenon dierrhxen ta imatia autou kai enedusato sakkon kai katepasato spodon kai ekphdhsaV dia thV plateiaV thV polewV eboa fwnh megalh airetai eqnoV mhden hdikhkoV

2. kai hlqen ewV thV pulhV tou basilewV kai esth ou gar hn exon autw eiselqein eiV thn aulhn sakkon econti kai spodon

3. kai en pash cwra ou exetiqeto ta grammata kraugh kai kopetoV kai penqoV mega toiV ioudaioiV sakkon kai spodon estrwsan eautoiV

4. kai eishlqon ai abrai kai oi eunoucoi thV basilisshV kai anhggeilan auth kai etaracqh akousasa to gegonoV kai apesteilen stolisai ton mardocaion kai afelesqai autou ton sakkon o de ouk epeisqh

5. h de esqhr prosekalesato acraqaion ton eunoucon authV oV pareisthkei auth kai apesteilen maqein auth para tou mardocaiou to akribeV

7. o de mardocaioV upedeixen autw to gegonoV kai thn epaggelian hn ephggeilato aman tw basilei eiV thn gazan talantwn muriwn ina apolesh touV ioudaiouV

8. kai to antigrafon to en sousoiV ekteqen uper tou apolesqai autouV edwken autw deixai th esqhr kai eipen autw enteilasqai auth eiselqoush paraithsasqai ton basilea kai axiwsai auton peri tou laou mnhsqeisa hmerwn tapeinwsewV sou wV etrafhV en ceiri mou dioti aman o deutereuwn tw basilei elalhsen kaq' hmwn eiV qanaton epikalesai ton kurion kai lalhson tw basilei peri hmwn kai rusai hmaV ek qanatou

9. eiselqwn de o acraqaioV elalhsen auth pantaV touV logouV toutouV

10. eipen de esqhr proV acraqaion poreuqhti proV mardocaion kai eipon oti

11. ta eqnh panta thV basileiaV ginwskei oti paV anqrwpoV h gunh oV eiseleusetai proV ton basilea eiV thn aulhn thn eswteran aklhtoV ouk estin autw swthria plhn w ekteinei o basileuV thn crushn rabdon outoV swqhsetai kagw ou keklhmai eiselqein proV ton basilea eisin autai hmerai triakonta

12. kai aphggeilen acraqaioV mardocaiw pantaV touV logouV esqhr

13. kai eipen mardocaioV proV acraqaion poreuqhti kai eipon auth esqhr mh eiphV seauth oti swqhsh monh en th basileia para pantaV touV ioudaiouV

14. wV oti ean parakoushV en toutw tw kairw alloqen bohqeia kai skeph estai toiV ioudaioiV su de kai o oikoV tou patroV sou apoleisqe kai tiV oiden ei eiV ton kairon touton ebasileusaV

15. kai exapesteilen esqhr ton hkonta proV authn proV mardocaion legousa

16. badisaV ekklhsiason touV ioudaiouV touV en sousoiV kai nhsteusate ep' emoi kai mh faghte mhde pihte epi hmeraV treiV nukta kai hmeran kagw de kai ai abrai mou asithsomen kai tote eiseleusomai proV ton basilea para ton nomon ean kai apolesqai me h

17. kai badisaV mardocaioV epoihsen osa eneteilato autw esqhr

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina