1. etouV tetartou basileuontoV ptolemaiou kai kleopatraV eishnegken dwsiqeoV oV efh einai iereuV kai leuithV kai ptolemaioV o uioV autou thn prokeimenhn epistolhn twn frourai hn efasan einai kai ermhneukenai lusimacon ptolemaiou twn en ierousalhm

2. etouV deuterou basileuontoV artaxerxou tou megalou th mia tou nisa enupnion eiden mardocaioV o tou iairou tou semeiou tou kisaiou ek fulhV beniamin

3. anqrwpoV ioudaioV oikwn en sousoiV th polei anqrwpoV megaV qerapeuwn en th aulh tou basilewV

4. hn de ek thV aicmalwsiaV hV hcmalwteusen naboucodonosor o basileuV babulwnoV ex ierousalhm meta ieconiou tou basilewV thV ioudaiaV

5. kai touto autou to enupnion kai idou fwnai kai qoruboV brontai kai seismoV taracoV epi thV ghV

6. kai idou duo drakonteV megaloi etoimoi prohlqon amfoteroi palaiein kai egeneto autwn fwnh megalh

7. kai th fwnh autwn htoimasqh pan eqnoV eiV polemon wste polemhsai dikaiwn eqnoV

8. kai idou hmera skotouV kai gnofou qliyiV kai stenocwria kakwsiV kai taracoV megaV epi thV ghV

9. kai etaracqh dikaion pan eqnoV foboumenoi ta eautwn kaka kai htoimasqhsan apolesqai kai ebohsan proV ton qeon

10. apo de thV bohV autwn egeneto wsanei apo mikraV phghV potamoV megaV udwr polu

11. fwV kai o hlioV aneteilen kai oi tapeinoi uywqhsan kai katefagon touV endoxouV

12. kai diegerqeiV mardocaioV o ewrakwV to enupnion touto kai ti o qeoV bebouleutai poihsai eicen auto en th kardia kai en panti logw hqelen epignwnai auto ewV thV nuktoV

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina