Trouvé 1682 Résultats pour: ean

 • eipen de autw o kurioV mou ginwskei oti ta paidia apalwtera kai ta probata kai ai boeV loceuontai ep' eme ean oun katadiwxw autouV hmeran mian apoqanountai panta ta kthnh (Gênesis 33, 13)

 • eipen de sucem proV ton patera authV kai proV touV adelfouV authV euroimi carin enantion umwn kai o ean eiphte dwsomen (Gênesis 34, 11)

 • en toutw omoiwqhsomeqa umin kai katoikhsomen en umin ean genhsqe wV hmeiV kai umeiV en tw peritmhqhnai umwn pan arsenikon (Gênesis 34, 15)

 • ean de mh eisakoushte hmwn tou peritemnesqai labonteV taV qugateraV hmwn apeleusomeqa (Gênesis 34, 17)

 • kai ouk ecronisen o neaniskoV tou poihsai to rhma touto enekeito gar th qugatri iakwb autoV de hn endoxotatoV pantwn twn en tw oikw tou patroV autou (Gênesis 34, 19)

 • eipen de ioudaV proV touV adelfouV autou ti crhsimon ean apokteinwmen ton adelfon hmwn kai kruywmen to aima autou (Gênesis 37, 26)

 • exeklinen de proV authn thn odon kai eipen auth eason me eiselqein proV se ou gar egnw oti h numfh autou estin h de eipen ti moi dwseiV ean eiselqhV proV me (Gênesis 38, 16)

 • o de eipen egw soi apostelw erifon aigwn ek twn probatwn h de eipen ean dwV arrabwna ewV tou aposteilai se (Gênesis 38, 17)

 • hn de ekei meq' hmwn neaniskoV paiV ebraioV tou arcimageirou kai dihghsameqa autw kai sunekrinen hmin (Gênesis 41, 12)

 • kai epeinasen pasa h gh aiguptou ekekraxen de o laoV proV faraw peri artwn eipen de faraw pasi toiV aiguptioiV poreuesqe proV iwshf kai o ean eiph umin poihsate (Gênesis 41, 55)

 • en toutw faneisqe nh thn ugieian faraw ou mh exelqhte enteuqen ean mh o adelfoV umwn o newteroV elqh wde (Gênesis 42, 15)

 • eipen de roubhn tw patri autou legwn touV duo uiouV mou apokteinon ean mh agagw auton proV se doV auton eiV thn ceira mou kagw anaxw auton proV se (Gênesis 42, 37)


“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina