Trouvé 1682 Résultats pour: ean

 • kai eipen otan maiousqe taV ebraiaV kai wsin proV tw tiktein ean men arsen h apokteinate auto ean de qhlu peripoieisqe auto (Êxodo 1, 16)

 • sunetaxen de faraw panti tw law autou legwn pan arsen o ean tecqh toiV ebraioiV eiV ton potamon riyate kai pan qhlu zwogoneite auto (Êxodo 1, 22)

 • h de eipen auth h qugathr faraw poreuou elqousa de h neaniV ekalesen thn mhtera tou paidiou (Êxodo 2, 8)

 • egw de oida oti ou prohsetai umaV faraw basileuV aiguptou poreuqhnai ean mh meta ceiroV krataiaV (Êxodo 3, 19)

 • apekriqh de mwushV kai eipen ean oun mh pisteuswsin moi mhde eisakouswsin thV fwnhV mou erousin gar oti ouk wptai soi o qeoV ti erw proV autouV (Êxodo 4, 1)

 • ean de mh pisteuswsin soi mhde eisakouswsin thV fwnhV tou shmeiou tou prwtou pisteusousin soi thV fwnhV tou shmeiou tou escatou (Êxodo 4, 8)

 • kai estai ean mh pisteuswsin soi toiV dusi shmeioiV toutoiV mhde eisakouswsin thV fwnhV sou lhmyh apo tou udatoV tou potamou kai ekceeiV epi to xhron kai estai to udwr o ean labhV apo tou potamou aima epi tou xhrou (Êxodo 4, 9)

 • autoi umeiV poreuomenoi sullegete eautoiV acura oqen ean eurhte ou gar afaireitai apo thV suntaxewV umwn ouqen (Êxodo 5, 11)

 • kai ean lalhsh proV umaV faraw legwn dote hmin shmeion h teraV kai ereiV aarwn tw adelfw sou labe thn rabdon kai riyon authn epi thn ghn enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai estai drakwn (Êxodo 7, 9)

 • ean de mh boulh exaposteilai ton laon mou idou egw epapostellw epi se kai epi touV qerapontaV sou kai epi ton laon sou kai epi touV oikouV umwn kunomuian kai plhsqhsontai ai oikiai twn aiguptiwn thV kunomuihV kai eiV thn ghn ef' hV eisin ep' authV (Êxodo 8, 17)

 • kai eipen mwushV ou dunaton genesqai outwV ta gar bdelugmata twn aiguptiwn qusomen kuriw tw qew hmwn ean gar quswmen ta bdelugmata twn aiguptiwn enantion autwn liqobolhqhsomeqa (Êxodo 8, 22)

 • ean de mh qelhV su exaposteilai ton laon mou idou egw epagw tauthn thn wran aurion akrida pollhn epi panta ta oria sou (Êxodo 10, 4)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina