Trouvé 1682 Résultats pour: ean

 • kai legei mwushV sun toiV neaniskoiV kai presbuteroiV poreusomeqa sun toiV uioiV kai qugatrasin kai probatoiV kai bousin hmwn estin gar eorth kuriou tou qeou hmwn (Êxodo 10, 9)

 • ean de oligostoi wsin oi en th oikia wste mh ikanouV einai eiV probaton sullhmyetai meq' eautou ton geitona ton plhsion autou kata ariqmon yucwn ekastoV to arkoun autw sunariqmhsetai eiV probaton (Êxodo 12, 4)

 • kai lhmyontai apo tou aimatoV kai qhsousin epi twn duo staqmwn kai epi thn flian en toiV oikoiV en oiV ean fagwsin auta en autoiV (Êxodo 12, 7)

 • ean de eiselqhte eiV thn ghn hn an dw kurioV umin kaqoti elalhsen fulaxesqe thn latreian tauthn (Êxodo 12, 25)

 • kai estai ean legwsin proV umaV oi uioi umwn tiV h latreia auth (Êxodo 12, 26)

 • ean de tiV proselqh proV umaV proshlutoV poihsai to pasca kuriw peritemeiV autou pan arsenikon kai tote proseleusetai poihsai auto kai estai wsper kai o autocqwn thV ghV paV aperitmhtoV ouk edetai ap' autou (Êxodo 12, 48)

 • kai estai hnika ean eisagagh se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn twn cananaiwn kai cettaiwn kai euaiwn kai gergesaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai iebousaiwn hn wmosen toiV patrasin sou dounai soi ghn reousan gala kai meli kai poihseiV thn latreian tauthn en tw mhni toutw (Êxodo 13, 5)

 • kai afeleiV pan dianoigon mhtran ta arsenika tw kuriw pan dianoigon mhtran ek twn boukoliwn h en toiV kthnesin sou osa ean genhtai soi ta arsenika agiaseiV tw kuriw (Êxodo 13, 12)

 • pan dianoigon mhtran onou allaxeiV probatw ean de mh allaxhV lutrwsh auto pan prwtotokon anqrwpou twn uiwn sou lutrwsh (Êxodo 13, 13)

 • ean de erwthsh se o uioV sou meta tauta legwn ti touto kai ereiV autw oti en ceiri krataia exhgagen hmaV kurioV ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV (Êxodo 13, 14)

 • kai eipen ean akoh akoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou kai ta aresta enantion autou poihshV kai enwtish taiV entolaiV autou kai fulaxhV panta ta dikaiwmata autou pasan noson hn ephgagon toiV aiguptioiV ouk epaxw epi se egw gar eimi kurioV o iwmenoV se (Êxodo 15, 26)

 • kai estai th hmera th ekth kai etoimasousin o ean eisenegkwsin kai estai diploun o ean sunagagwsin to kaq' hmeran eiV hmeran (Êxodo 16, 5)


“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina