1. Bijaše meðu farizejima èovjek imenom Nikodem, ugledan Židov.

2. On doðe Isusu obnoæ i reèe mu: "Rabbi, znamo da si od Boga došao kao uèitelj jer nitko ne može èiniti znamenja kakva ti èiniš ako Bog nije s njime."

3. Odgovori mu Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!"

4. Kaže mu Nikodem: "Kako se èovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put uæi u utrobu majke svoje i roditi se?"

5. Odgovori Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može uæi u kraljevstvo Božje.

6. Što je od tijela roðeno, tijelo je; i što je od Duha roðeno, duh je.

7. Ne èudi se što ti rekoh: 'Treba da se rodite nanovo, odozgor.'

8. Vjetar puše gdje hoæe; èuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je roðen od Duha."

9. Upita ga Nikodem: "Kako se to može zbiti?"

10. Odgovori mu Isus: "Ti si uèitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ?

11. Zaista, zaista, kažem ti: govorimo što znamo, svjedoèimo za ono što vidjesmo, ali svjedoèanstva našega ne primate.

12. Ako vam rekoh zemaljsko pa ne vjerujete, kako æete vjerovati kad vam budem govorio nebesko?

13. Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siðe s neba, Sin Èovjeèji.

14. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Èovjeèji

15. da svaki koji vjeruje u njemu ima život vjeèni.

16. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinoroðenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vjeèni.

17. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.

18. Tko vjeruje u njega, ne osuðuje se; a tko ne vjeruje, veæ je osuðen što nije vjerovao u ime jedinoroðenoga Sina Božjega.

19. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla.

20. Uistinu, tko god èini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova;

21. a tko èini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu uèinjena."

22. Poslije toga ode Isus sa svojim uèenicima u Judejsku zemlju. Tu je boravio s njima i krstio.

23. A krstio je i Ivan, u Enonu blizu Salima, jer ondje bijaše mnogo vode. Ljudi su dolazili i krstili se.

24. Jer Ivan još nije bio baèen u tamnicu.

25. Izmeðu Ivanovih uèenika i nekog Židova nastade tako prepirka o èišæenju.

26. Doðoše Ivanu i rekoše mu: "Uèitelju, onaj koji s tobom bijaše s onu stranu Jordana i za kojega si ti svjedoèio - on eno krsti i svi hrle k njemu."

27. Ivan odgovori: "Nitko ne može sebi uzeti ništa ako mu nije dano s neba.

28. Vi ste mi sami svjedoci da sam rekao: 'Nisam ja Krist, nego poslan sam pred njim.'

29. Tko ima zaruènicu, zaruènik je. A prijatelj zaruènikov, koji stoji uza nj i sluša ga, klikæe od radosti na glas zaruènikov. Ta se moja radost upravo ispunila.

30. On treba da raste, a ja da se umanjujem.

31. Tko odozgor dolazi, on je iznad sviju; tko je sa zemlje, zemaljski je i zemaljski govori. Tko dolazi s neba, on je iznad sviju:

32. što je vidio i èuo - za to svjedoèi, a svjedoèanstva njegova nitko ne prima.

33. Tko primi njegovo svjedoèanstvo, potvrðuje da je Bog istinit.

34. Uistinu, onaj koga Bog posla Božje rijeèi govori jer Bog Duha ne daje na mjeru.

35. Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu.

36. Tko vjeruje u Sina, ima vjeèni život; a tko neæe da vjeruje u Sina, neæe vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu."

Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina