1. To sam vam govorio da se ne sablaznite.

2. Izopæavat æe vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi èas kad æe svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu.

3. A to æe èiniti jer ne upoznaše ni Oca ni mene.

4. Govorio sam vam ovo da se, kada doðe vrijeme, sjetite da sam vam rekao." "S poèetka vam ne rekoh ovo jer bijah s vama.

5. A sada odlazim k onome koji me posla i nitko me od vas ne pita: 'Kamo ideš?'

6. Naprotiv, žalošæu se ispunilo vaše srce što vam ovo kazah.

7. No kažem vam istinu: bolje je za vas da ja odem: jer ako ne odem, Branitelj neæe doæi k vama; ako pak odem, poslat æu ga k vama.

8. A kad on doðe, pokazat æe svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda:

9. grijeh je što ne vjeruju u mene;

10. pravednost - što odlazim k Ocu i više me ne vidite;

11. a osuda - što je knez ovoga svijeta osuðen.

12. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi.

13. No kada doðe on - Duh Istine - upuæivat æe vas u svu istinu; jer neæe govoriti sam od sebe, nego æe govoriti što èuje i navješæivat æe vam ono što dolazi.

14. On æe mene proslavljati jer æe od mojega uzimati i navješæivati vama.

15. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješæivat æe vama."

16. "Malo, i više me neæete vidjeti; i opet malo, pa æete me vidjeti."

17. Nato se neki od uèenika zapitkivahu: "Što je to što nam kaže: 'Malo, i neæete me vidjeti, i opet malo, pa æete me vidjeti' i 'Odlazim Ocu'?"

18. Govorahu dakle: "Što je to što kaže 'Malo'? Ne znamo što govori."

19. Isus spozna da su ga htjeli pitati pa im reèe: "Pitate se meðu sobom o tome što kazah: 'Malo, i neæete me vidjeti; i opet malo, pa æete me vidjeti'?

20. Zaista, zaista, kažem vam: vi æete plakati i jaukati, a svijet æe se veseliti. Vi æete se žalostiti, ali žalost æe se vaša okrenuti u radost.

21. Žena kad raða, žalosna je jer je došao njezin èas; ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke od radosti što se èovjek rodio na svijet.

22. Tako dakle i vi: sad ste u žalosti, no ja æu vas opet vidjeti; i srce æe vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neæe.

23. U onaj me dan neæete ništa više pitati. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat æe vam u moje ime.

24. Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit æete da radost vaša bude potpuna!"

25. "To sam vam govorio u poredbama. Dolazi èas kad vam više neæu govoriti u poredbama, nego æu vam otvoreno navješæivati Oca.

26. U onaj dan iskat æete u moje ime i ne velim vam da æu ja moliti Oca za vas.

27. Ta sam vas Otac ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali da sam ja od Boga izišao.

28. Izišao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu."

29. Kažu mu uèenici: "Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvon se poredbom ne služiš.

30. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga."

31. Odgovori im Isus: "Sada vjerujete?

32. Evo dolazi èas i veæ je došao: raspršit æete se svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama. No ja nisam sam jer Otac je sa mnom.

33. To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet!"

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina