1. "Ja sam istinski trs, a Otac moj - vinogradar.

2. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on sijeèe, a svaku koja rod donosi èisti da više roda donese.

3. Vi ste veæ oèišæeni po rijeèi koju sam vam zborio.

4. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.

5. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete uèiniti ništa.

6. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore.

7. Ako ostanete u meni i rijeèi moje ako ostanu u vama, što god hoæete, ištite i bit æe vam.

8. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji uèenici.

9. Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi.

10. Budete li èuvali moje zapovijedi, ostat æete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja èuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.

11. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.

12. Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!

13. Veæe ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.

14. Vi ste prijatelji moji ako èinite što vam zapovijedam.

15. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopæih sve što sam èuo od Oca svoga.

16. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime.

17. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge."

18. "Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas.

19. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no buduæi da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.

20. Sjeæajte se rijeèi koju vam rekoh: 'Nije sluga veæi od svoga gospodara.' Ako su mene progonili, i vas æe progoniti; ako su moju rijeè èuvali, da vašu æe èuvati.

21. A sve æe to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla.

22. Da nisam došao i da im nisam govorio, ne bi imali grijeha; no sada nemaju izgovora za svoj grijeh.

23. Tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega.

24. Da nisam uèinio meðu njima djela kojih nitko drugi ne èini, ne bi imali grijeha; a sada vidješe pa ipak zamrziše i mene i Oca mojega.

25. No neka se ispuni rijeè napisana u njihovu Zakonu: Mrze me nizašto.

26. A kada doðe Branitelj koga æu vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on æe svjedoèiti za mene.

27. I vi æete svjedoèiti jer ste od poèetka sa mnom.

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina