Löydetty 25 Tulokset: vodama

 • Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama. (Knjiga Postanka 1, 2)

 • I pred vodama potopnim uðu s Noom u korablju njegovi sinovi, njegova žena i žene sinova njegovih. (Knjiga Postanka 7, 7)

 • Ne pravi sebi lika ni oblièja bilo èega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. (Knjiga Izlaska 20, 4)

 • Ne pravi sebi lika ni oblièja bilo èega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. (Ponovljeni zakon 5, 8)

 • što je uèinio egipatskoj vojsci, njihovim konjima i kolima; kako ih je preplavio vodama Crvenog mora kad su vas progonili i kako ih je zatro do današnjeg dana; (Ponovljeni zakon 11, 4)

 • Udruže se, dakle, svi ti kraljevi i utabore se zajedno na vodama Meroma da se bore protiv Izraela. (Jošua 11, 5)

 • Jošua povede na njih sve svoje ratnike, iznenada ih napade na vodama Meroma i udari na njih. (Jošua 11, 7)

 • Meða se zatim dizala od Akorske doline prema Debiru, okretala na sjever prema Gelilotu, koji leži naprama Adumimskom usponu, južno od Potoka; dalje je meða prolazila prema vodama En-Šemeša te izlazila kod En-Rogela. (Jošua 15, 7)

 • Ogrnu se mrakom kao koprenom, prekri se tamnim vodama i oblacima tmastim, (Druga knjiga o Samuelu 22, 12)

 • Planine æe se iz temelja s vodama potresti, hridi æe se pred tobom kao od voska istopiti, ali prema onima koji te se boje ti æeš i tada milostiv biti. (Judita 16, 15)

 • Gle, on nad sobom razastire svjetlost i dno morsko on vodama pokriva. (Knjiga o Jobu 36, 30)

 • Ogrnu se mrakom kao koprenom, prekri se tamnim vodama i oblacima tmastim, (Psalmi 18, 12)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina