Löydetty 3952 Tulokset: Bog

 • I ona porodi sina, muškiæa, koji æe vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. (Otkrivenje 12, 5)

 • A Žena pobježe u pustinju gdje joj Bog pripravi sklonište da se ondje hrani tisuæu dvjesta i šezdeset dana. (Otkrivenje 12, 6)

 • I zaèujem glas na nebu silan: "Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbaèen je tužitelj braæe naše koji ih je dan i noæ optuživao pred Bogom našim. (Otkrivenje 12, 10)

 • I vidjeh: iz mora Zvijer izlazi sa deset rogova i sedam glava; na rogovima joj deset kruna, na glavama bogohulna imena. (Otkrivenje 13, 1)

 • I ona otvori usta da huli Boga, da huli ime njegovo, njegov Šator i nebesnike. (Otkrivenje 13, 6)

 • Ona postiže da se svima - malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima - udari žig na desnicu ili na èelo, (Otkrivenje 13, 16)

 • Ti se ne okaljaše sa ženama, djevci su! Oni prate Jaganjca kamo god poðe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jaganjcu; (Otkrivenje 14, 4)

 • Vièe iza glasa: "Bojte se Boga i dajte mu slavu jer doðe èas suda njegova! I poklonite se njemu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore voda!" (Otkrivenje 14, 7)

 • Jedno od èetiri biæa dade sedmorici anðela sedam zlatnih èaša, punih gnjeva Boga koji živi u vijeke vjekova. (Otkrivenje 15, 7)

 • I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu. (Otkrivenje 16, 9)

 • i hulili Boga nebeskoga zbog muka i èireva, ali se ne obratiše od djela svojih. (Otkrivenje 16, 11)

 • To su dusi zloduha što èine znamenja, a poðoše sabrati kraljeve svega svijeta na rat za Dan veliki Boga Svevladara. (Otkrivenje 16, 14)


“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina