1. kai egeneto wV htoimasqh h basileia roboam kai wV katekrathqh egkatelipen taV entolaV kuriou kai paV israhl met' autou

2. kai egeneto en tw pemptw etei thV basileiaV roboam anebh sousakim basileuV aiguptou epi ierousalhm oti hmarton enantion kuriou

3. en cilioiV kai diakosioiV armasin kai exhkonta ciliasin ippwn kai ouk hn ariqmoV tou plhqouV tou elqontoV met' autou ex aiguptou libueV trwglodutai kai aiqiopeV

4. kai katekrathsan twn polewn twn ocurwn ai hsan en iouda kai hlqen eiV ierousalhm

5. kai samaiaV o profhthV hlqen proV roboam kai proV touV arcontaV iouda touV sunacqentaV eiV ierousalhm apo proswpou sousakim kai eipen autoiV outwV eipen kurioV umeiV egkatelipete me kagw egkataleiyw umaV en ceiri sousakim

6. kai hscunqhsan oi arconteV israhl kai o basileuV kai eipan dikaioV o kurioV

7. kai en tw idein kurion oti enetraphsan kai egeneto logoV kuriou proV samaian legwn enetraphsan ou katafqerw autouV kai dwsw autouV wV mikron eiV swthrian kai ou mh staxh o qumoV mou en ierousalhm

8. oti esontai eiV paidaV kai gnwsontai thn douleian mou kai thn douleian thV basileiaV thV ghV

9. kai anebh sousakim basileuV aiguptou kai elaben touV qhsaurouV touV en oikw kuriou kai touV qhsaurouV touV en oikw tou basilewV ta panta elaben kai elaben touV qureouV touV crusouV ouV epoihsen salwmwn

10. kai epoihsen roboam qureouV calkouV ant' autwn kai katesthsen ep' auton sousakim arcontaV paratrecontwn touV fulassontaV ton pulwna tou basilewV

11. kai egeneto en tw eiselqein ton basilea eiV oikon kuriou eiseporeuonto oi fulassonteV kai oi paratreconteV kai oi epistrefonteV eiV apanthsin twn paratrecontwn

12. kai en tw entraphnai auton apestrafh ap' autou orgh kuriou kai ouk eiV katafqoran eiV teloV kai gar en iouda hsan logoi agaqoi

13. kai katiscusen roboam en ierousalhm kai ebasileusen kai tessarakonta kai enoV etwn roboam en tw basileusai auton kai eptakaideka eth ebasileusen en ierousalhm en th polei h exelexato kurioV eponomasai to onoma autou ekei ek paswn fulwn uiwn israhl kai onoma thV mhtroV autou noomma h ammanitiV

14. kai epoihsen to ponhron oti ou kateuqunen thn kardian autou ekzhthsai ton kurion

15. kai logoi roboam oi prwtoi kai oi escatoi ouk idou gegrammenoi en toiV logoiV samaia tou profhtou kai addw tou orwntoV kai praxeiV autou kai epolemei roboam ton ieroboam pasaV taV hmeraV

16. kai apeqanen roboam kai etafh meta twn paterwn autou kai etafh en polei dauid kai ebasileusen abia uioV autou ant' autou

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina