1. kai epoihsen to kalon kai to euqeV enwpion kuriou qeou autou

2. kai apesthsen ta qusiasthria twn allotriwn kai ta uyhla kai sunetriyen taV sthlaV kai exekoyen ta alsh

3. kai eipen tw iouda ekzhthsai ton kurion qeon twn paterwn autwn kai poihsai ton nomon kai taV entolaV

4. kai apesthsen apo paswn twn polewn iouda ta qusiasthria kai ta eidwla kai eirhneusen

5. poleiV teichreiV en gh iouda oti eirhneusen h gh kai ouk hn autw polemoV en toiV etesin toutoiV oti katepausen autw kurioV

6. kai eipen tw iouda oikodomhswmen taV poleiV tautaV kai poihswmen teich kai purgouV kai pulaV kai moclouV en w thV ghV kurieusomen oti kaqwV exezhthsamen kurion qeon hmwn exezhthsen hmaV kai katepausen hmaV kukloqen kai euodwsen hmin

7. kai egeneto tw asa dunamiV oploforwn airontwn qureouV kai dorata en gh iouda triakosiai ciliadeV kai en gh beniamin peltastai kai toxotai diakosiai kai penthkonta ciliadeV panteV outoi polemistai dunamewV

8. kai exhlqen ep' autouV zare o aiqioy en dunamei en ciliaiV ciliasin kai armasin triakosioiV kai hlqen ewV marisa

9. kai exhlqen asa eiV sunanthsin autw kai paretaxato polemon en th faraggi kata borran marishV

10. kai ebohsen asa proV kurion qeon autou kai eipen kurie ouk adunatei para soi swzein en polloiV kai en oligoiV katiscuson hmaV kurie o qeoV hmwn oti epi soi pepoiqamen kai epi tw onomati sou hlqamen epi to plhqoV to polu touto kurie o qeoV hmwn mh katiscusatw proV se anqrwpoV

11. kai epataxen kurioV touV aiqiopaV enantion iouda kai efugon oi aiqiopeV

12. kai katediwxen asa kai o laoV autou ewV gedwr kai epeson aiqiopeV wste mh einai en autoiV peripoihsin oti sunetribhsan enwpion kuriou kai enantion thV dunamewV autou kai eskuleusan skula polla

13. kai exekoyan taV kwmaV autwn kuklw gedwr oti egenhqh ekstasiV kuriou ep' autouV kai eskuleusan pasaV taV poleiV autwn oti polla skula egenhqh autoiV

14. kai ge skhnaV kthsewn touV amazoneiV exekoyan kai elabon probata polla kai kamhlouV kai epestreyan eiV ierousalhm

“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina