1. kai epoihsen to qusiasthrion calkoun phcewn eikosi mhkoV kai to euroV phcewn eikosi uyoV phcewn deka

2. kai epoihsen thn qalassan cuthn phcewn deka thn diametrhsin stroggulhn kukloqen kai phcewn pente to uyoV kai to kuklwma phcewn triakonta

3. kai omoiwma moscwn upokatwqen authV kuklw kuklousin authn phceiV deka periecousin ton louthra kukloqen duo genh ecwneusan touV moscouV en th cwneusei autwn

4. h epoihsan autouV dwdeka moscouV oi treiV bleponteV borran kai oi treiV bleponteV dusmaV kai oi treiV bleponteV noton kai oi treiV bleponteV kat' anatolaV kai h qalassa ep' autwn anw hsan ta opisqia autwn esw

5. kai to pacoV authV palaisthV kai to ceiloV authV wV ceiloV pothriou diageglummena blastouV krinou cwrousan metrhtaV trisciliouV kai exetelesen

6. kai epoihsen louthraV deka kai eqhken touV pente ek dexiwn kai touV pente ex aristerwn tou plunein en autoiV ta erga twn olokautwmatwn kai apokluzein en autoiV kai h qalassa eiV to niptesqai touV iereiV en auth

7. kai epoihsen taV lucniaV taV crusaV deka kata to krima autwn kai eqhken en tw naw pente ek dexiwn kai pente ex aristerwn

8. kai epoihsen trapezaV deka kai eqhken en tw naw pente ek dexiwn kai pente ex euwnumwn kai epoihsen fialaV crusaV ekaton

9. kai epoihsen thn aulhn twn ierewn kai thn aulhn thn megalhn kai quraV th aulh kai qurwmata autwn katakecalkwmena calkw

10. kai thn qalassan eqhken apo gwniaV tou oikou ek dexiwn wV proV anatolaV katenanti

11. kai epoihsen ciram taV kreagraV kai ta pureia kai thn escaran tou qusiasthriou kai panta ta skeuh autou kai sunetelesen ciram poihsai pasan thn ergasian hn epoihsen salwmwn tw basilei en oikw tou qeou

12. stulouV duo kai ep' autwn gwlaq th cwqareq epi twn kefalwn twn stulwn duo kai diktua duo sugkaluyai taV kefalaV twn cwqareq a estin epi twn kefalwn twn stulwn

13. kai kwdwnaV crusouV tetrakosiouV eiV ta duo diktua kai duo genh roiskwn en tw diktuw tw eni tou sugkaluyai taV duo gwlaq twn cwqareq a estin epanw twn stulwn

14. kai taV mecwnwq epoihsen deka kai touV louthraV epoihsen epi twn mecwnwq

15. kai thn qalassan mian kai touV moscouV touV dwdeka upokatw authV

16. kai touV podisthraV kai touV analhmpthraV kai touV lebhtaV kai taV kreagraV kai panta ta skeuh autwn a epoihsen ciram kai anhnegken tw basilei salwmwn en oikw kuriou calkou kaqarou

17. en tw pericwrw tou iordanou ecwneusen auta o basileuV en tw pacei thV ghV en oikw sokcwq kai ana meson sirdaqa

18. kai epoihsen salwmwn panta ta skeuh tauta eiV plhqoV sfodra oti ouk exelipen olkh tou calkou

19. kai epoihsen salwmwn panta ta skeuh oikou kuriou kai to qusiasthrion to crusoun kai taV trapezaV kai ep' autwn artoi proqesewV

20. kai taV lucniaV kai touV lucnouV tou fwtoV kata to krima kai kata proswpon tou dabir crusiou kaqarou

21. kai labideV autwn kai oi lucnoi autwn kai taV fialaV kai taV quiskaV kai ta pureia crusiou kaqarou

22. kai h qura tou oikou h eswtera eiV ta agia twn agiwn eiV taV quraV tou oikou tou naou crusaV

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina