Fundar 1533 Resultados para: ime

 • Izak tu podigne žrtvenik i zazove Jahvu po imenu; postavi ondje svoj šator, a njegove sluge poènu kopati bunar. (Knjiga Postanka 26, 25)

 • Uto mu doðe Abimelek iz Gerara sa svojim savjetnikom Ahuzatom i s Fikolom, zapovjednikom vojske. (Knjiga Postanka 26, 26)

 • On ga prozva Šiba. Zato je ime onom gradu do danas - Beer Šeba. (Knjiga Postanka 26, 33)

 • "Zato valjda što mu je ime Jakov, dvaput me veæ prevario", reèe Ezav. "Oduzeo mi prvorodstvo, a sad mi evo oduze i blagoslov." Onda doda: "Zar za me nisi saèuvao nikakva blagoslova?" (Knjiga Postanka 27, 36)

 • Ono mjesto on nazva Betel, dok je ime tome gradu prije bilo Luz. (Knjiga Postanka 28, 19)

 • Dok je on još s njima govorio, doðe Rahela s ovcama svoga oca. Bila je, naime, pastirica. (Knjiga Postanka 29, 9)

 • A Laban imaše dvije kæeri. Starijoj bijaše ime Lea, a mlaðoj Rahela. (Knjiga Postanka 29, 16)

 • Lea zaèe i rodi sina; nadjenu mu ime Ruben, a to znaèi, kako je ona protumaèila: "Jahve je vidio moju nevolju i stoga æe me sada muž moj ljubiti." (Knjiga Postanka 29, 32)

 • Opet zaèe i rodi sina te izjavi: "Jahve je èuo da nisam voljena, stoga mi je dao i ovoga." Zato mu nadjenu ime Šimun. (Knjiga Postanka 29, 33)

 • Opet zaèe i rodi sina te izjavi: "Sad æe se moj muž meni prikloniti: tri sam mu sina rodila." Zato mu nadjenu ime Levi. (Knjiga Postanka 29, 34)

 • A kad je još jednom zaèela i sina rodila, izjavi: "Ovaj put hvalit æu Jahvu." Stoga sinu nadjenu ime Juda. Potom prestade raðati. (Knjiga Postanka 29, 35)

 • Tada Rahela reèe: "Jahve mi je dosudio pravo. Uslišao je moj glas i dao mi sina." Stoga mu nadjenu ime Dan. (Knjiga Postanka 30, 6)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina