Fundar 4133 Resultados para: dan

 • I mlaða rodi sina i nadjene mu ime Ben-Ami. On je praotac današnjih Amonaca. (Knjiga Postanka 19, 38)
 • Odande Abraham krene u krajeve Negeba i nastani se izmeðu Kadeša i Šura. Dok je boravio kao pridošlica u Geraru, (Knjiga Postanka 20, 1)

 • A Sari reèe: "Evo tisuæu srebrnika što ih dajem tvome bratu: neka ti budu koprenom pred oèima sviju što su s tobom. Ti si svakako opravdana." (Knjiga Postanka 20, 16)

 • I poslije osam dana obreza Abraham svoga sina Izaka, kako mu je Bog naredio. (Knjiga Postanka 21, 4)

 • Dijete je raslo i bilo od sise odbijeno. A u dan u koji Izak bijaše od sise odbijen Abraham priredi veliku gozbu. (Knjiga Postanka 21, 8)

 • A Abimelek reèe: "Ne znam tko je to uèinio; ni ti me nisi o tome obavijestio, niti sam ja o tome èuo, osim danas." (Knjiga Postanka 21, 26)

 • Treæi dan Abraham podigne oèi i opazi mjesto izdaleka. (Knjiga Postanka 22, 4)
 • Onome mjestu Abraham dade ime "Jahve proviða". Zato se danas veli: "Na brdu Jahvina proviðanja." (Knjiga Postanka 22, 14)

 • A onda Abraham sahrani svoju ženu Saru u spilji na poljani Makpeli nasuprot Mamri - danas Hebronu - u zemlji kanaanskoj. (Knjiga Postanka 23, 19)

 • Jahve, Bog nebesa, koji me odveo iz kuæe moga oca i rodnog kraja i koji mi je pod zakletvom obeæao: 'Tvome æu potomstvu dati ovu zemlju', pred tobom æe poslati svog anðela, i odande æeš ti dovesti ženu mome sinu. (Knjiga Postanka 24, 7)

 • Onda reèe: "Oh, Jahve, Bože moga gospodara Abrahama, molim te, iziði mi danas u susret i mome gospodaru Abrahamu milost iskaži! (Knjiga Postanka 24, 12)

 • Danas doðoh na studenac i rekoh: 'Jahve, Bože moga gospodara Abrahama, ako si voljan da uspješno završim putovanje što sam ga poduzeo, (Knjiga Postanka 24, 42)
“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina