1. Za dva dana bijaše Pasha i Beskvasni kruhovi. Glavari sveæenièki i pismoznanci tražili su kako da ga na prijevaru uhvate i ubiju.

2. Jer se govorilo: "Nikako ne na Blagdan da ne nastane pobuna naroda."

3. I kad je u Betaniji, u kuæi Šimuna Gubavca, bio za stolom, doðe neka žena s alabastrenom posudicom prave skupocjene nardove pomasti. Razbi posudicu i poli ga po glavi.

4. A neki negodovahu te æe jedan drugomu: "Èemu to rasipanje pomasti?

5. Mogla se pomast prodati za više od tristo denara i dati siromasima." I otresahu se na nju.

6. A Isus reèe: "Pustite je, što joj dodijavate? Dobro djelo uèini na meni.

7. Ta siromaha svagda imate uza se i kad god hoæete možete im dobro èiniti, a mene nemate svagda.

8. Uèinila je što je mogla: unaprijed mi pomaza tijelo za ukop.

9. Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo evanðelje, po svem svijetu, navješæivat æe se i ovo što ona uèini - njoj na spomen."

10. A Juda Iškariotski, jedan od dvanaestorice, ode glavarima sveæenièkim da im ga preda.

11. Kad su oni to èuli, obradovali su se i obeæali mu dati novca. I tražio je zgodu da ga preda.

12. Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju uèenici Isusa: "Gdje hoæeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?"

13. On pošalje dvojicu uèenika i rekne im: "Idite u grad i namjerit æete se na èovjeka koji nosi krèag vode. Poðite za njim

14. pa gdje on uðe, recite domaæinu: 'Uèitelj pita: Gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim uèenicima?'

15. I on æe vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite."

16. Uèenici odu, doðu u grad i naðu kako im on reèe te priprave pashu.

17. A uveèer doðe on s dvanaestoricom.

18. I dok bijahu za stolom te blagovahu, reèe Isus: "Zaista, kažem vam, jedan æe me od vas izdati - koji sa mnom blaguje."

19. Ožalošæeni, stanu mu govoriti jedan za drugim: "Da nisam ja?"

20. A on im reèe: "Jedan od dvanaestorice koji umaèe sa mnom u zdjelicu.

21. Sin Èovjeèji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao èovjeku onomu koji ga predaje. Tomu bi èovjeku bolje bilo da se ni rodio nije!"

22. I dok su blagovali, on uze kruh, izreèe blagoslov pa razlomi, dade im i reèe: "Uzmite, ovo je tijelo moje."

23. I uze èašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili.

24. A on im reèe: "Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva.

25. Zaista, kažem vam, ne, neæu više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad æu ga - novoga - piti u kraljevstvu Božjem."

26. Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori.

27. I reèe im Isus: "Svi æete se sablazniti. Ta pisano je: Udarit æu pastira i ovce æe se razbjeæi.

28. Ali kad uskrsnem, iæi æu pred vama u Galileju."

29. Nato æe mu Petar: "Ako se i svi sablazne, ja neæu!"

30. A Isus mu reèe: "Zaista, kažem ti, baš ti, danas, ove noæi, prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput æeš me zatajiti."

31. Ali on je upornije uvjeravao: "Bude li trebalo i umrijeti s tobom - ne, neæu te zatajiti." A tako su svi govorili.

32. I doðu u predio imenom Getsemani. I kaže Isus svojim uèenicima: "Sjednite ovdje dok se ne pomolim."

33. I povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Spopade ga užas i tjeskoba

34. pa im reèe: "Duša mi je nasmrt žalosna! Ostanite ovdje i bdijte!"

35. Ode malo dalje i rušeæi se na zemlju molio je da ga, ako je moguæe, mimoiðe ovaj èas.

36. Govoraše: "Abba! Oèe! Tebi je sve moguæe! Otkloni èašu ovu od mene! Ali ne što ja hoæu, nego što hoæeš ti!"

37. I doðe, naðe ih pozaspale pa reèe Petru: "Šimune, spavaš? Jedan sat nisi mogao probdjeti?

38. Bdijte i molite da ne padnete u napast. Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo."

39. Opet ode i pomoli se istim rijeèima.

40. Ponovno doðe i naðe ih pozaspale. Oèi im se sklapale i nisu znali što da mu odgovore.

41. Doðe i treæi put i reèe im: "Samo spavajte i poèivajte! Gotovo je! Doðe èas! Evo, predaje se Sin Èovjeèji u ruke grešnièke!

42. Ustanite, hajdemo! Evo, izdajica se moj približio!"

43. Uto, dok je on još govorio, stiže Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime svjetina s maèevima i toljagama, poslana od glavara sveæenièkih, pismoznanaca i starješina.

44. A izdajica im njegov dade znak: "Koga poljubim, taj je! Uhvatite ga i oprezno odvedite!"

45. I kako doðe, odmah pristupi k njemu i reèe: "Uèitelju!" I poljubi ga.

46. Oni podignu na nj ruke i uhvate ga.

47. A jedan od nazoènih trgnu maè, udari slugu velikoga sveæenika i odsijeèe mu uho.

48. Isus im prozbori: "Kao na razbojnika iziðoste s maèevima i toljagama da me uhvatite.

49. Danomice bijah vam u Hramu, nauèavah i ne uhvatiste me. No neka se ispune Pisma!"

50. I svi ga ostave i pobjegnu.

51. A jedan je mladiæ išao za njim, ogrnut samo plahtom. I njega htjedoše uhvatiti,

52. no on ostavi plahtu i gol pobježe.

53. Zatim odvedoše Isusa velikom sveæeniku. I skupe se svi glavari sveæenièki, starješine i pismoznanci.

54. Petar je izdaleka išao za njim do u dvor velikog sveæenika. Tu je sjedio sa stražarima i grijao se uz vatru.

55. A glavari sveæenièki i cijelo Vijeæe, da bi mogli pogubiti Isusa, tražili su protiv njega kakvo svjedoèanstvo, ali nikako da ga naðu.

56. Mnogi su doduše lažno svjedoèili protiv njega, ali im se svjedoèanstva ne slagahu.

57. Ustali su neki i lažno svjedoèili protiv njega:

58. "Mi smo ga èuli govoriti: 'Ja æu razvaliti ovaj rukotvoreni Hram i za tri dana sagraditi drugi, nerukotvoreni!'"

59. Ali ni u tom im svjedoèanstvo ne bijaše složno.

60. Usta nato veliki sveæenik na sredinu i upita Isusa: "Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi svjedoèe protiv tebe?

61. A on je šutio i ništa mu nije odgovarao. Veliki ga sveæenik ponovo upita: "Ti li si Krist, Sin Blagoslovljenoga?"

62. A Isus mu reèe: "Ja jesam! I gledat æete Sina Èovjeèjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi s oblacima nebeskim."

63. Nato veliki sveæenik razdrije haljine i reèe: "Što nam još trebaju svjedoci?

64. Èuli ste hulu. Što vam se èini?" Oni svi presudiše da zaslužuje smrt.

65. I neki stanu pljuvati po njemu, zastirati mu lice i udarati ga govoreæi: "Proreci!" I sluge ga stadoše pljuskati.

66. I dok je Petar bio dolje u dvoru, doðe jedna sluškinja velikoga sveæenika;

67. ugledavši Petra gdje se grije, upre u nj pogled i reèe: "I ti bijaše s Nazareæaninom, Isusom."

68. On zanijeka: "Niti znam niti razumijem što govoriš." I iziðe van u predvorje, a pijetao se oglasi.

69. Sluškinja ga ugleda i poèe opet govoriti nazoènima: "Ovaj je od njih!"

70. On opet nijekaše. Domalo nazoèni opet stanu govoriti Petru: "Doista, i ti si od njih! Ta Galilejac si!"

71. On se tada stane kleti i preklinjati: "Ne znam èovjeka o kom govorite!"

72. I odmah se po drugi put oglasi pijetao. I spomenu se Petar one besjede, kako mu ono Isus reèe: "Prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput æeš me zatajiti." I briznu u plaè.

“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina