1. hn de to pasca kai ta azuma meta duo hmeraV kai ezhtoun oi arciereiV kai oi grammateiV pwV auton en dolw krathsanteV apokteinwsin

2. elegon de mh en th eorth mhpote qoruboV estai tou laou

3. kai ontoV autou en bhqania en th oikia simwnoV tou leprou katakeimenou autou hlqen gunh ecousa alabastron murou nardou pistikhV polutelouV kai suntriyasa to alabastron kateceen autou kata thV kefalhV

4. hsan de tineV aganaktounteV proV eautouV kai legonteV eiV ti h apwleia auth tou murou gegonen

5. hdunato gar touto praqhnai epanw triakosiwn dhnariwn kai doqhnai toiV ptwcoiV kai enebrimwnto auth

6. o de ihsouV eipen afete authn ti auth kopouV parecete kalon ergon eirgasato eiV eme

7. pantote gar touV ptwcouV ecete meq eautwn kai otan qelhte dunasqe autouV eu poihsai eme de ou pantote ecete

8. o eicen auth epoihsen proelaben murisai mou to swma eiV ton entafiasmon

9. amhn legw umin opou an khrucqh to euaggelion touto eiV olon ton kosmon kai o epoihsen auth lalhqhsetai eiV mnhmosunon authV

10. kai o ioudaV o iskariwthV eiV twn dwdeka aphlqen proV touV arciereiV ina paradw auton autoiV

11. oi de akousanteV ecarhsan kai ephggeilanto autw argurion dounai kai ezhtei pwV eukairwV auton paradw

12. kai th prwth hmera twn azumwn ote to pasca equon legousin autw oi maqhtai autou pou qeleiV apelqonteV etoimaswmen ina faghV to pasca

13. kai apostellei duo twn maqhtwn autou kai legei autoiV upagete eiV thn polin kai apanthsei umin anqrwpoV keramion udatoV bastazwn akolouqhsate autw

14. kai opou ean eiselqh eipate tw oikodespoth oti o didaskaloV legei pou estin to kataluma opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw

15. kai autoV umin deixei anwgeon mega estrwmenon etoimon ekei etoimasate hmin

16. kai exhlqon oi maqhtai autou kai hlqon eiV thn polin kai euron kaqwV eipen autoiV kai htoimasan to pasca

17. kai oyiaV genomenhV ercetai meta twn dwdeka

18. kai anakeimenwn autwn kai esqiontwn eipen o ihsouV amhn legw umin oti eiV ex umwn paradwsei me o esqiwn met emou

19. oi de hrxanto lupeisqai kai legein autw eiV kaq eiV mhti egw kai alloV mhti egw

20. o de apokriqeiV eipen autoiV eiV ek twn dwdeka o embaptomenoV met emou eiV to trublion

21. o men uioV tou anqrwpou upagei kaqwV gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uioV tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpoV ekeinoV

22. kai esqiontwn autwn labwn o ihsouV arton euloghsaV eklasen kai edwken autoiV kai eipen labete fagete touto estin to swma mou

23. kai labwn to pothrion eucaristhsaV edwken autoiV kai epion ex autou panteV

24. kai eipen autoiV touto estin to aima mou to thV kainhV diaqhkhV to peri pollwn ekcunomenon

25. amhn legw umin oti ouketi ou mh piw ek tou gennhmatoV thV ampelou ewV thV hmeraV ekeinhV otan auto pinw kainon en th basileia tou qeou

26. kai umnhsanteV exhlqon eiV to oroV twn elaiwn

27. kai legei autoiV o ihsouV oti panteV skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth oti gegraptai pataxw ton poimena kai diaskorpisqhsetai ta probata

28. alla meta to egerqhnai me proaxw umaV eiV thn galilaian

29. o de petroV efh autw kai ei panteV skandalisqhsontai all ouk egw

30. kai legei autw o ihsouV amhn legw soi oti shmeron en th nukti tauth prin h diV alektora fwnhsai triV aparnhsh me

31. o de ek perissou elegen mallon ean me deh sunapoqanein soi ou mh se aparnhsomai wsautwV de kai panteV elegon

32. kai ercontai eiV cwrion ou to onoma geqshmanh kai legei toiV maqhtaiV autou kaqisate wde ewV proseuxwmai

33. kai paralambanei ton petron kai ton iakwbon kai iwannhn meq eautou kai hrxato ekqambeisqai kai adhmonein

34. kai legei autoiV perilupoV estin h yuch mou ewV qanatou meinate wde kai grhgoreite

35. kai proelqwn mikron epesen epi thV ghV kai proshuceto ina ei dunaton estin parelqh ap autou h wra

36. kai elegen abba o pathr panta dunata soi parenegke to pothrion ap emou touto all ou ti egw qelw alla ti su

37. kai ercetai kai euriskei autouV kaqeudontaV kai legei tw petrw simwn kaqeudeiV ouk iscusaV mian wran grhgorhsai

38. grhgoreite kai proseucesqe ina mh eiselqhte eiV peirasmon to men pneuma proqumon h de sarx asqenhV

39. kai palin apelqwn proshuxato ton auton logon eipwn

40. kai upostreyaV euren autouV palin kaqeudontaV hsan gar oi ofqalmoi autwn bebarhmenoi kai ouk hdeisan ti autw apokriqwsin

41. kai ercetai to triton kai legei autoiV kaqeudete to loipon kai anapauesqe apecei hlqen h wra idou paradidotai o uioV tou anqrwpou eiV taV ceiraV twn amartwlwn

42. egeiresqe agwmen idou o paradidouV me hggiken

43. kai euqewV eti autou lalountoV paraginetai ioudaV eiV wn twn dwdeka kai met autou ocloV poluV meta macairwn kai xulwn para twn arcierewn kai twn grammatewn kai twn presbuterwn

44. dedwkei de o paradidouV auton susshmon autoiV legwn on an filhsw autoV estin krathsate auton kai apagagete asfalwV

45. kai elqwn euqewV proselqwn autw legei rabbi rabbi kai katefilhsen auton

46. oi de epebalon ep auton taV ceiraV autwn kai ekrathsan auton

47. eiV de tiV twn paresthkotwn spasamenoV thn macairan epaisen ton doulon tou arcierewV kai afeilen autou to wtion

48. kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV wV epi lhsthn exhlqete meta macairwn kai xulwn sullabein me

49. kaq hmeran hmhn proV umaV en tw ierw didaskwn kai ouk ekrathsate me all ina plhrwqwsin ai grafai

50. kai afenteV auton panteV efugon

51. kai eiV tiV neaniskoV hkolouqei autw peribeblhmenoV sindona epi gumnou kai kratousin auton oi neaniskoi

52. o de katalipwn thn sindona gumnoV efugen ap autwn

53. kai aphgagon ton ihsoun proV ton arcierea kai sunercontai autw panteV oi arciereiV kai oi presbuteroi kai oi grammateiV

54. kai o petroV apo makroqen hkolouqhsen autw ewV esw eiV thn aulhn tou arcierewV kai hn sugkaqhmenoV meta twn uphretwn kai qermainomenoV proV to fwV

55. oi de arciereiV kai olon to sunedrion ezhtoun kata tou ihsou marturian eiV to qanatwsai auton kai ouc euriskon

56. polloi gar eyeudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk hsan

57. kai tineV anastanteV eyeudomarturoun kat autou legonteV

58. oti hmeiV hkousamen autou legontoV oti egw katalusw ton naon touton ton ceiropoihton kai dia triwn hmerwn allon aceiropoihton oikodomhsw

59. kai oude outwV ish hn h marturia autwn

60. kai anastaV o arciereuV eiV to meson ephrwthsen ton ihsoun legwn ouk apokrinh ouden ti outoi sou katamarturousin

61. o de esiwpa kai ouden apekrinato palin o arciereuV ephrwta auton kai legei autw su ei o cristoV o uioV tou euloghtou

62. o de ihsouV eipen egw eimi kai oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek dexiwn thV dunamewV kai ercomenon meta twn nefelwn tou ouranou

63. o de arciereuV diarrhxaV touV citwnaV autou legei ti eti creian ecomen marturwn

64. hkousate thV blasfhmiaV ti umin fainetai oi de panteV katekrinan auton einai enocon qanatou

65. kai hrxanto tineV emptuein autw kai perikaluptein to proswpon autou kai kolafizein auton kai legein autw profhteuson kai oi uphretai rapismasin auton eballon

66. kai ontoV tou petrou en th aulh katw ercetai mia twn paidiskwn tou arcierewV

67. kai idousa ton petron qermainomenon embleyasa autw legei kai su meta tou nazarhnou ihsou hsqa

68. o de hrnhsato legwn ouk oida oude epistamai ti su legeiV kai exhlqen exw eiV to proaulion kai alektwr efwnhsen

69. kai h paidiskh idousa auton palin hrxato legein toiV paresthkosin oti outoV ex autwn estin

70. o de palin hrneito kai meta mikron palin oi parestwteV elegon tw petrw alhqwV ex autwn ei kai gar galilaioV ei kai h lalia sou omoiazei

71. o de hrxato anaqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrwpon touton on legete

72. kai ek deuterou alektwr efwnhsen kai anemnhsqh o petroV tou rhmatoV ou eipen autw o ihsouV oti prin alektora fwnhsai diV aparnhsh me triV kai epibalwn eklaien

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina