1. Još im govoraše: "Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazoènih neæe okusiti smrti dok ne vide da je kraljevstvo Božje došlo u sili."

2. Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima.

3. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma - nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti.

4. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.

5. A Petar prihvati i reèe Isusu: "Uèitelju, dobro nam je ovdje biti! Naèinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu."

6. Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni.

7. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se zaèu glas: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!"

8. I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.

9. Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Èovjeèji od mrtvih ne ustane.

10. Oni održaše tu rijeè, ali se meðu sobom pitahu što znaèi to njegovo "od mrtvih ustati"

11. pa ga upitaju: "Zašto pismoznanci govore da prije treba da doðe Ilija?"

12. A on im reèe: "Ilija æe, doduše, prije doæi i sve obnoviti. Pa kako ipak piše o Sinu Èovjeèjem da æe mnogo pretrpjeti i biti prezren?

13. Ali, velim vam: Ilija je veæ došao i oni uèiniše s njim što im se prohtjelo, kao što piše o njemu."

14. Kada doðoše k uèenicima, ugledaše oko njih silan svijet i pismoznance kako raspravljaju s njima.

15. Èim ga sve ono mnoštvo ugleda, iznenaðeno brže pohrli pozdraviti ga.

16. A on ih upita: "Što to raspravljaste s njima?"

17. Odvrati netko iz mnoštva: "Uèitelju, dovedoh k tebi svoga sina koji ima nijemoga duha.

18. Gdje ga god zgrabi, obara ga, a on pjeni, škripi zubima i koèi se. Rekoh tvojim uèenicima da ga izagnaju, ali ne mogoše."

19. On im odvrati: "O rode nevjerni! Dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite ga k meni!"

20. I dovedoše ga k njemu. Èim zloduh ugleda Isusa, potrese djeèakom i on se, oboren na zemlju, stane valjati i pjeniti.

21. Isus upita njegova oca: "Koliko je vremena kako mu se to dogaða?" On reèe: "Od djetinjstva!

22. A èesto ga znade baciti i u vatru i u vodu da ga upropasti. Nego, ako što možeš, pomozi nam, imaj samilosti s nama!"

23. Nato mu Isus reèe: "Što? Ako možeš? Sve je moguæe onomu koji vjeruje!"

24. Djeèakov otac brže povika: "Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!"

25. Vidjevši da svijet odasvud grne, Isus zaprijeti neèistomu duhu: "Nijemi i gluhi duše, ja ti zapovijedam, iziði iz njega i da nisi više u nj ušao!"

26. Zloduh nato zavièe, žestoko strese djeèaka te iziðe, a on osta kao mrtav te su mnogi govorili da je umro.

27. No Isus ga dohvati za ruku, podiže ga i on ustade.

28. Kad Isus uðe u kuæu, upitaše ga uèenici nasamo: "Kako to da ga mi ne mogosmo izagnati?"

29. Odgovori im: "Ovaj se rod nièim drugim ne može izagnati osim molitvom i postom."

30. Otišavši odande, prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna.

31. Jer pouèavaše svoje uèenike. Govoraše im: "Sin Èovjeèji predaje se u ruke ljudima. Ubit æe ga, ali æe on, ubijen, nakon tri dana ustati."

32. No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati.

33. I doðoše u Kafarnaum. I veæ u kuæi upita ih: "Što ste putem raspravljali?"

34. A oni umukoše jer putem meðu sobom razgovarahu o tome tko je najveæi.

35. On sjede i dozove dvanaestoricu te im reèe: "Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!"

36. I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reèe im:

37. "Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla."

38. Reèe mu Ivan: "Uèitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama."

39. A Isus reèe: "Ne branite mu! Jer nitko ne može uèiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi.

40. Tko nije protiv nas, za nas je."

41. "Uistinu, tko vas napoji èašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neæe mu propasti plaæa."

42. "Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude baèen u more."

43. "Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu uæi u život, nego s obje ruke otiæi u pakao, u oganj neugasivi.

44. #

45. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu uæi u život, nego s obje noge bit baèen u pakao.

46. #

47. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku uæi u kraljevstvo Božje, nego s oba oka biti baèen u pakao,

48. gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.

49. Uistinu, ognjem æe svaki od njih biti posoljen.

50. Dobra je sol. Ali ako sol postane neslana, èime æete nju zaèiniti? Imajte sol u sebi, a mir meðu sobom!"

“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina