1. Uðe ponovno u sinagogu. Bio je ondje èovjek usahle ruke.

2. A oni vrebahu hoæe li ga Isus u subotu izlijeèiti, da ga optuže.

3. On kaže èovjeku usahle ruke: "Stani na sredinu!"

4. A njima æe: "Je li subotom dopušteno èiniti dobro ili èiniti zlo, život spasiti ili pogubiti?" No oni su šutjeli.

5. A on, ražalošæen okorjelošæu srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reèe tom èovjeku: "Ispruži ruku!" On ispruži - i ruka mu zdrava!

6. Farizeji iziðu i dadnu se odmah s herodovcima na vijeæanje protiv njega kako da ga pogube.

7. Isus se s uèenicima povuèe k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje. I iz Judeje,

8. iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona - silno je mnoštvo èulo što èini i nagrnulo k njemu.

9. Stoga reèe uèenicima neka mu se zbog mnoštva pripravi laðica da ga ne bi zgnjeli.

10. Jer mnoge je ozdravio pa su se svi koji bijahu pogoðeni kakvim zlom bacali na nj da bi ga se dotakli.

11. A neèisti duhovi, èim bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: "Ti si Sin Božji!"

12. A on im se oštro prijetio da ga ne prokazuju.

13. Uziðe na goru i pozove koje sam htjede. I doðoše k njemu.

14. I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati

15. s vlašæu da izgone ðavle.

16. Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar,

17. i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma,

18. i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca

19. i Judu Iškariotskoga, koji ga izda.

20. I doðe Isus u kuæu. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti.

21. Èuvši to, doðoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: "Izvan sebe je!"

22. I pismoznanci što siðoše iz Jeruzalema govorahu: "Beelzebula ima, po poglavici ðavolskom izgoni ðavle."

23. A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: "Kako može Sotona Sotonu izgoniti?

24. Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati.

25. Ili: ako se kuæa u sebi razdijeli, ona ne može opstati.

26. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj.

27. Nitko, dakako, ne može u kuæu jakoga uæi i oplijeniti mu pokuæstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada æe mu kuæu oplijeniti!"

28. Doista, kažem vam, sve æe se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule.

29. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vjeènoga."

30. Jer govorahu: "Duha neèistoga ima."

31. I doðu majka njegova i braæa njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu.

32. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: "Eno vani majke tvoje i braæe tvoje, traže te!"

33. On im odgovori: "Tko je majka moja i braæa moja?"

34. I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: "Evo majke moje, evo braæe moje!

35. Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka."

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina