1. dikaiwn de yucai en ceiri qeou kai ou mh ayhtai autwn basanoV

2. edoxan en ofqalmoiV afronwn teqnanai kai elogisqh kakwsiV h exodoV autwn

3. kai h af' hmwn poreia suntrimma oi de eisin en eirhnh

4. kai gar en oyei anqrwpwn ean kolasqwsin h elpiV autwn aqanasiaV plhrhV

5. kai oliga paideuqenteV megala euergethqhsontai oti o qeoV epeirasen autouV kai euren autouV axiouV eautou

6. wV cruson en cwneuthriw edokimasen autouV kai wV olokarpwma qusiaV prosedexato autouV

7. kai en kairw episkophV autwn analamyousin kai wV spinqhreV en kalamh diadramountai

8. krinousin eqnh kai krathsousin lawn kai basileusei autwn kurioV eiV touV aiwnaV

9. oi pepoiqoteV ep' autw sunhsousin alhqeian kai oi pistoi en agaph prosmenousin autw oti cariV kai eleoV toiV eklektoiV autou

10. oi de asebeiV kaqa elogisanto exousin epitimian oi amelhsanteV tou dikaiou kai tou kuriou apostanteV

11. sofian gar kai paideian o exouqenwn talaipwroV kai kenh h elpiV autwn kai oi kopoi anonhtoi kai acrhsta ta erga autwn

12. ai gunaikeV autwn afroneV kai ponhra ta tekna autwn epikataratoV h genesiV autwn

13. oti makaria steira h amiantoV htiV ouk egnw koithn en paraptwmati exei karpon en episkoph yucwn

14. kai eunoucoV o mh ergasamenoV en ceiri anomhma mhde enqumhqeiV kata tou kuriou ponhra doqhsetai gar autw thV pistewV cariV eklekth kai klhroV en naw kuriou qumhresteroV

15. agaqwn gar ponwn karpoV euklehV kai adiaptwtoV h riza thV fronhsewV

16. tekna de moicwn atelesta estai kai ek paranomou koithV sperma afanisqhsetai

17. ean te gar makrobioi genwntai eiV ouqen logisqhsontai kai atimon ep' escatwn to ghraV autwn

18. ean te oxewV teleuthswsin ouc exousin elpida oude en hmera diagnwsewV paramuqion

19. geneaV gar adikou calepa ta telh

“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina