1. auth prwtoplaston patera kosmou monon ktisqenta diefulaxen kai exeilato auton ek paraptwmatoV idiou

2. edwken te autw iscun krathsai apantwn

3. apostaV de ap' authV adikoV en orgh autou adelfoktonoiV sunapwleto qumoiV

4. di' on katakluzomenhn ghn palin eswsen sofia di' eutelouV xulou ton dikaion kubernhsasa

5. auth kai en omonoia ponhriaV eqnwn sugcuqentwn egnw ton dikaion kai ethrhsen auton amempton qew kai epi teknou splagcnoiV iscuron efulaxen

6. auth dikaion exapollumenwn asebwn errusato fugonta katabasion pur pentapolewV

7. hV eti marturion thV ponhriaV kapnizomenh kaqesthke cersoV kai atelesin wraiV karpoforounta futa apistoushV yuchV mnhmeion esthkuia sthlh aloV

8. sofian gar parodeusanteV ou monon eblabhsan tou mh gnwnai ta kala alla kai thV afrosunhV apelipon tw biw mnhmosunon ina en oiV esfalhsan mhde laqein dunhqwsin

9. sofia de touV qerapeuontaV authn ek ponwn errusato

10. auth fugada orghV adelfou dikaion wdhghsen en triboiV euqeiaiV edeixen autw basileian qeou kai edwken autw gnwsin agiwn euporhsen auton en mocqoiV kai eplhqunen touV ponouV autou

11. en pleonexia katiscuontwn auton paresth kai eploutisen auton

12. diefulaxen auton apo ecqrwn kai apo enedreuontwn hsfalisato kai agwna iscuron ebrabeusen autw ina gnw oti pantoV dunatwtera estin eusebeia

13. auth praqenta dikaion ouk egkatelipen alla ex amartiaV errusato auton

14. sugkatebh autw eiV lakkon kai en desmoiV ouk afhken auton ewV hnegken autw skhptra basileiaV kai exousian turannountwn autou yeudeiV te edeixen touV mwmhsamenouV auton kai edwken autw doxan aiwnion

15. auth laon osion kai sperma amempton errusato ex eqnouV qlibontwn

16. eishlqen eiV yuchn qerapontoV kuriou kai antesth basileusin foberoiV en terasi kai shmeioiV

17. apedwken osioiV misqon kopwn autwn wdhghsen autouV en odw qaumasth kai egeneto autoiV eiV skephn hmeraV kai eiV floga astrwn thn nukta

18. diebibasen autouV qalassan eruqran kai dihgagen autouV di' udatoV pollou

19. touV de ecqrouV autwn kateklusen kai ek baqouV abussou anebrasen autouV

20. dia touto dikaioi eskuleusan asebeiV kai umnhsan kurie to onoma to agion sou thn te upermacon sou ceira hnesan omoqumadon

21. oti h sofia hnoixen stoma kwfwn kai glwssaV nhpiwn eqhken tranaV

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina