1. sunisthmi de umin foibhn thn adelfhn hmwn ousan diakonon thV ekklhsiaV thV en kegcreaiV

2. ina authn prosdexhsqe en kuriw axiwV twn agiwn kai parasthte auth en w an umwn crhzh pragmati kai gar auth prostatiV pollwn egenhqh kai autou emou

3. aspasasqe priskillan kai akulan touV sunergouV mou en cristw ihsou

4. oitineV uper thV yuchV mou ton eautwn trachlon upeqhkan oiV ouk egw monoV eucaristw alla kai pasai ai ekklhsiai twn eqnwn

5. kai thn kat oikon autwn ekklhsian aspasasqe epaineton ton agaphton mou oV estin aparch thV acaiaV eiV criston

6. aspasasqe mariam htiV polla ekopiasen eiV hmaV

7. aspasasqe andronikon kai iounian touV suggeneiV mou kai sunaicmalwtouV mou oitineV eisin epishmoi en toiV apostoloiV oi kai pro emou gegonasin en cristw

8. aspasasqe amplian ton agaphton mou en kuriw

9. aspasasqe ourbanon ton sunergon hmwn en cristw kai stacun ton agaphton mou

10. aspasasqe apellhn ton dokimon en cristw aspasasqe touV ek twn aristoboulou

11. aspasasqe hrodiwna ton suggenh mou aspasasqe touV ek twn narkissou touV ontaV en kuriw

12. aspasasqe trufainan kai trufwsan taV kopiwsaV en kuriw aspasasqe persida thn agaphthn htiV polla ekopiasen en kuriw

13. aspasasqe roufon ton eklekton en kuriw kai thn mhtera autou kai emou

14. aspasasqe asugkriton flegonta erman patroban ermhn kai touV sun autoiV adelfouV

15. aspasasqe filologon kai ioulian nhrea kai thn adelfhn autou kai olumpan kai touV sun autoiV pantaV agiouV

16. aspasasqe allhlouV en filhmati agiw aspazontai umaV ai ekklhsiai tou cristou

17. parakalw de umaV adelfoi skopein touV taV dicostasiaV kai ta skandala para thn didachn hn umeiV emaqete poiountaV kai ekklinate ap autwn

18. oi gar toioutoi tw kuriw hmwn ihsou cristw ou douleuousin alla th eautwn koilia kai dia thV crhstologiaV kai eulogiaV exapatwsin taV kardiaV twn akakwn

19. h gar umwn upakoh eiV pantaV afiketo cairw oun to ef umin qelw de umaV sofouV men einai eiV to agaqon akeraiouV de eiV to kakon

20. o de qeoV thV eirhnhV suntriyei ton satanan upo touV podaV umwn en tacei h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meq umwn

21. aspazontai umaV timoqeoV o sunergoV mou kai loukioV kai iaswn kai swsipatroV oi suggeneiV mou

22. aspazomai umaV egw tertioV o grayaV thn epistolhn en kuriw

23. aspazetai umaV gaioV o xenoV mou kai thV ekklhsiaV olhV aspazetai umaV erastoV o oikonomoV thV polewV kai kouartoV o adelfoV

24. h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn

25. tw de dunamenw umaV sthrixai kata to euaggelion mou kai to khrugma ihsou cristou kata apokaluyin musthriou cronoiV aiwnioiV sesighmenou

26. fanerwqentoV de nun dia te grafwn profhtikwn kat epitaghn tou aiwniou qeou eiV upakohn pistewV eiV panta ta eqnh gnwrisqentoV

27. monw sofw qew dia ihsou cristou w h doxa eiV touV aiwnaV amhn [proV rwmaiouV egrafh apo korinqou dia foibhV thV diakonou thV en kegcreaiV ekklhsiaV]

“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina