1. Preporuèujem vam Febu, sestru našu, poslužiteljicu Crkve u Kenhreji:

2. primite je u Gospodinu kako dolikuje svetima i priskoèite joj u pomoæ u svemu što od vas ustreba jer je i ona bila zaštitnicom mnogima i meni samomu.

3. Pozdravite Prisku i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu.

4. Oni su za moj život podmetnuli svoj vrat; zahvaljujem im ne samo ja nego i sve Crkve pogana.

5. Pozdravite i Crkvu u njihovoj kuæi. Pozdravite ljubljenog mi Epeneta koji je prvina Azije za Krista.

6. Pozdravite Mariju koja se mnogo trudila za vas.

7. Pozdravite Andronika i Juniju, roðake i suuznike moje; oni su ugledni meðu apostolima i prije mene bili su u Kristu.

8. Pozdravite Amplijata, ljubljenoga moga u Gospodinu.

9. Pozdravite Urbana, suradnika moga u Kristu, i ljubljenog mi Staha.

10. Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu. Pozdravite Aristobulove.

11. Pozdravite Herodiona, roðaka moga. Pozdravite Narcisove koji su u Gospodinu.

12. Pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u Gospodinu. Pozdravite ljubljenu Persidu koja se mnogo trudila u Gospodinu.

13. Pozdravite Rufa, izabranika u Gospodinu, i majku njegovu i moju.

14. Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermu i braæu koja su s njima.

15. Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru, i Olimpu, i sve svete koji su s njima.

16. Pozdravite jedni druge cjelovom svetim. Pozdravljaju vas sve Crkve Kristove.

17. Zaklinjem vas, braæo, èuvajte se onih koji siju razdore i sablazni mimo nauk u kojem ste pouèeni, i klonite ih se.

18. Jer takvi ne služe Gospodinu našemu Kristu, nego svom trbuhu te lijepim i laskavim rijeèima zavode srca nedužnih.

19. Doista, vaša je poslušnost doprla do sviju. Zbog vas se dakle radujem i htio bih da budete mudri za dobro, a bezazleni za zlo.

20. Bog mira satrt æe ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama!

21. Pozdravlja vas Timotej, suradnik moj, i Lucije, Jason i Sosipater, roðaci moji.

22. Pozdravljam vas u Gospodinu ja, Tercije, koji napisah ovu poslanicu.

23. Pozdravlja vas Gaj, gostoprimac moj i cijele Crkve. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik, i brat Kvart.

24. #

25. Onomu koji vas može uèvrstiti - po mojem evanðelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju Otajstva prešuæenog drevnim vremenima,

26. a sada oèitovanog i po proroèkim pismima odredbom vjeènoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru -

27. jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen. UVOD

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina