2. akousate logon kuriou pasa h ioudaia

3. tade legei kurioV o qeoV israhl diorqwsate taV odouV umwn kai ta epithdeumata umwn kai katoikiw umaV en tw topw toutw

4. mh pepoiqate ef' eautoiV epi logoiV yeudesin oti to parapan ouk wfelhsousin umaV legonteV naoV kuriou naoV kuriou estin

5. oti ean diorqounteV diorqwshte taV odouV umwn kai ta epithdeumata umwn kai poiounteV poihshte krisin ana meson androV kai ana meson tou plhsion autou

6. kai proshluton kai orfanon kai chran mh katadunasteushte kai aima aqwon mh ekcehte en tw topw toutw kai opisw qewn allotriwn mh poreuhsqe eiV kakon umin

7. kai katoikiw umaV en tw topw toutw en gh h edwka toiV patrasin umwn ex aiwnoV kai ewV aiwnoV

8. ei de umeiV pepoiqate epi logoiV yeudesin oqen ouk wfelhqhsesqe

9. kai foneuete kai moicasqe kai kleptete kai omnuete ep' adikw kai equmiate th baal kai eporeuesqe opisw qewn allotriwn wn ouk oidate tou kakwV einai umin

10. kai hlqete kai esthte enwpion emou en tw oikw ou epikeklhtai to onoma mou ep' autw kai eipate apeschmeqa tou mh poiein panta ta bdelugmata tauta

11. mh sphlaion lhstwn o oikoV mou ou epikeklhtai to onoma mou ep' autw ekei enwpion umwn kai egw idou ewraka legei kurioV

12. oti poreuqhte eiV ton topon mou ton en shlwm ou kateskhnwsa to onoma mou ekei emprosqen kai idete a epoihsa autw apo proswpou kakiaV laou mou israhl

13. kai nun anq' wn epoihsate panta ta erga tauta kai elalhsa proV umaV kai ouk hkousate mou kai ekalesa umaV kai ouk apekriqhte

14. kai poihsw tw oikw toutw w epikeklhtai to onoma mou ep' autw ef' w umeiV pepoiqate ep' autw kai tw topw w edwka umin kai toiV patrasin umwn kaqwV epoihsa th shlwm

15. kai aporriyw umaV apo proswpou mou kaqwV aperriya touV adelfouV umwn pan to sperma efraim

16. kai su mh proseucou peri tou laou toutou kai mh axiou tou elehqhnai autouV kai mh eucou kai mh proselqhV moi peri autwn oti ouk eisakousomai

17. h ouc oraV ti autoi poiousin en taiV polesin iouda kai en taiV odoiV ierousalhm

18. oi uioi autwn sullegousin xula kai oi patereV autwn kaiousi pur kai ai gunaikeV autwn tribousin staiV tou poihsai cauwnaV th stratia tou ouranou kai espeisan spondaV qeoiV allotrioiV ina parorgiswsin me

19. mh eme autoi parorgizousin legei kurioV ouci eautouV opwV kataiscunqh ta proswpa autwn

20. dia touto tade legei kurioV idou orgh kai qumoV mou ceitai epi ton topon touton kai epi touV anqrwpouV kai epi ta kthnh kai epi pan xulon tou agrou autwn kai epi panta ta genhmata thV ghV kai kauqhsetai kai ou sbesqhsetai

21. tade legei kurioV ta olokautwmata umwn sunagagete meta twn qusiwn umwn kai fagete krea

22. oti ouk elalhsa proV touV pateraV umwn kai ouk eneteilamhn autoiV en hmera h anhgagon autouV ek ghV aiguptou peri olokautwmatwn kai qusiaV

23. all' h to rhma touto eneteilamhn autoiV legwn akousate thV fwnhV mou kai esomai umin eiV qeon kai umeiV esesqe moi eiV laon kai poreuesqe en pasaiV taiV odoiV mou aiV an enteilwmai umin opwV an eu h umin

24. kai ouk hkousan mou kai ou prosescen to ouV autwn all' eporeuqhsan en toiV enqumhmasin thV kardiaV autwn thV kakhV kai egenhqhsan eiV ta opisqen kai ouk eiV ta emprosqen

25. af' hV hmeraV exhlqosan oi patereV autwn ek ghV aiguptou kai ewV thV hmeraV tauthV kai exapesteila proV umaV pantaV touV doulouV mou touV profhtaV hmeraV kai orqrou kai apesteila

26. kai ouk hkousan mou kai ou prosescen to ouV autwn kai esklhrunan ton trachlon autwn uper touV pateraV autwn

27. 27-28 kai ereiV autoiV ton logon touton touto to eqnoV o ouk hkousen thV fwnhV kuriou oude edexato paideian exelipen h pistiV ek stomatoV autwn

28. 27-28

29. keirai thn kefalhn sou kai aporripte kai analabe epi ceilewn qrhnon oti apedokimasen kurioV kai apwsato thn genean thn poiousan tauta

30. oti epoihsan oi uioi iouda to ponhron enantion emou legei kurioV etaxan ta bdelugmata autwn en tw oikw ou epikeklhtai to onoma mou ep' auton tou mianai auton

31. kai wkodomhsan ton bwmon tou tafeq oV estin en faraggi uiou ennom tou katakaiein touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn en puri o ouk eneteilamhn autoiV kai ou dienohqhn en th kardia mou

32. dia touto idou hmerai ercontai legei kurioV kai ouk erousin eti bwmoV tou tafeq kai faragx uiou ennom all' h faragx twn anhrhmenwn kai qayousin en tw tafeq dia to mh uparcein topon

33. kai esontai oi nekroi tou laou toutou eiV brwsin toiV peteinoiV tou ouranou kai toiV qhrioiV thV ghV kai ouk estai o aposobwn

34. kai katalusw ek polewn iouda kai ek diodwn ierousalhm fwnhn eufrainomenwn kai fwnhn cairontwn fwnhn numfiou kai fwnhn numfhV oti eiV erhmwsin estai pasa h gh

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina