1. en etei eptakaidekatw fakee uiou romeliou ebasileusen acaz uioV iwaqam basilewV iouda

2. uioV eikosi etwn hn acaz en tw basileuein auton kai ekkaideka eth ebasileusen en ierousalhm kai ouk epoihsen to euqeV en ofqalmoiV kuriou qeou autou pistwV wV dauid o pathr autou

3. kai eporeuqh en odw ieroboam uiou nabat basilewV israhl kai ge ton uion autou dihgen en puri kata ta bdelugmata twn eqnwn wn exhren kurioV apo proswpou twn uiwn israhl

4. kai equsiazen kai equmia en toiV uyhloiV kai epi twn bounwn kai upokatw pantoV xulou alswdouV

5. tote anebh raasswn basileuV suriaV kai fakee uioV romeliou basileuV israhl eiV ierousalhm eiV polemon kai epoliorkoun epi acaz kai ouk edunanto polemein

6. en tw kairw ekeinw epestreyen raasswn basileuV suriaV thn ailaq th suria kai exebalen touV ioudaiouV ex ailaq kai idoumaioi hlqon eiV ailaq kai katwkhsan ekei ewV thV hmeraV tauthV

7. kai apesteilen acaz aggelouV proV qaglaqfellasar basilea assuriwn legwn douloV sou kai uioV sou egw anabhqi kai swson me ek ceiroV basilewV suriaV kai ek ceiroV basilewV israhl twn epanistamenwn ep' eme

8. kai elaben acaz to argurion kai to crusion to eureqen en qhsauroiV oikou kuriou kai oikou tou basilewV kai apesteilen tw basilei dwra

9. kai hkousen autou basileuV assuriwn kai anebh basileuV assuriwn eiV damaskon kai sunelaben authn kai apwkisen authn kai ton raasswn eqanatwsen

10. kai eporeuqh basileuV acaz eiV apanthn tw qaglaqfellasar basilei assuriwn eiV damaskon kai eiden to qusiasthrion en damaskw kai apesteilen o basileuV acaz proV ourian ton ierea to omoiwma tou qusiasthriou kai ton ruqmon autou eiV pasan poihsin autou

11. kai wkodomhsen ouriaV o iereuV to qusiasthrion kata panta osa apesteilen o basileuV acaz ek damaskou

12. kai eiden o basileuV to qusiasthrion kai anebh ep' auto

13. kai equmiasen thn olokautwsin autou kai thn qusian autou kai thn spondhn autou kai proseceen to aima twn eirhnikwn twn autou epi to qusiasthrion

14. kai to qusiasthrion to calkoun to apenanti kuriou kai proshgagen apo proswpou tou oikou kuriou apo tou ana meson tou qusiasthriou kai apo tou ana meson tou oikou kuriou kai edwken auto epi mhron tou qusiasthriou kata borran

15. kai eneteilato o basileuV acaz tw ouria tw ierei legwn epi to qusiasthrion to mega prosfere thn olokautwsin thn prwinhn kai thn qusian thn esperinhn kai thn olokautwsin tou basilewV kai thn qusian autou kai thn olokautwsin pantoV tou laou kai thn qusian autwn kai thn spondhn autwn kai pan aima olokautwsewV kai pan aima qusiaV ep' auto prosceeiV kai to qusiasthrion to calkoun estai moi eiV to prwi

16. kai epoihsen ouriaV o iereuV kata panta osa eneteilato autw o basileuV acaz

17. kai sunekoyen o basileuV acaz ta sugkleismata twn mecwnwq kai methren ap' autwn ton louthra kai thn qalassan kaqeilen apo twn bown twn calkwn twn upokatw authV kai edwken authn epi basin liqinhn

18. kai ton qemelion thV kaqedraV wkodomhsen en oikw kuriou kai thn eisodon tou basilewV thn exw epestreyen en oikw kuriou apo proswpou basilewV assuriwn

19. kai ta loipa twn logwn acaz osa epoihsen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda

20. kai ekoimhqh acaz meta twn paterwn autou kai etafh en polei dauid kai ebasileusen ezekiaV uioV autou ant' autou

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina