13. kai dierrhxan ta imatia autwn kai epeqhkan ekastoV ton marsippon autou epi ton onon autou kai epestreyan eiV thn polin

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina