1. elqwn de iwshf aphggeilen tw faraw legwn o pathr mou kai oi adelfoi mou kai ta kthnh kai oi boeV autwn kai panta ta autwn hlqon ek ghV canaan kai idou eisin en gh gesem

2. apo de twn adelfwn autou parelaben pente andraV kai esthsen autouV enantion faraw

3. kai eipen faraw toiV adelfoiV iwshf ti to ergon umwn oi de eipan tw faraw poimeneV probatwn oi paideV sou kai hmeiV kai oi patereV hmwn

4. eipan de tw faraw paroikein en th gh hkamen ou gar estin nomh toiV kthnesin twn paidwn sou eniscusen gar o limoV en gh canaan nun oun katoikhsomen oi paideV sou en gh gesem

5. eipen de faraw tw iwsfh katoikeitwsan en gh gesem ei de episth oti eisin en autoiV andreV dunatoi katasthson autouV arcontaV twn emwn kthnwn hlqon de eiV aigupton proV iwshf iakwb kai oi uioi autou kai hkousen faraw basileuV aiguptou kai eipen faraw proV iwshf legwn o pathr sou kai oi adelfoi sou hkasi proV se

6. idou h gh aiguptou enantion sou estin en th beltisth gh katoikison ton patera sou kai touV adelfouV sou

7. eishgagen de iwshf iakwb ton patera autou kai esthsen auton enantion faraw kai euloghsen iakwb ton faraw

8. eipen de faraw tw iakwb posa eth hmerwn thV zwhV sou

9. kai eipen iakwb tw faraw ai hmerai twn etwn thV zwhV mou aV paroikw ekaton triakonta eth mikrai kai ponhrai gegonasin ai hmerai twn etwn thV zwhV mou ouk afikonto eiV taV hmeraV twn etwn thV zwhV twn paterwn mou aV hmeraV parwkhsan

10. kai euloghsaV iakwb ton faraw exhlqen ap' autou

11. kai katwkisen iwshf ton patera kai touV adelfouV autou kai edwken autoiV katascesin en gh aiguptou en th beltisth gh en gh ramessh kaqa prosetaxen faraw

12. kai esitometrei iwshf tw patri kai toiV adelfoiV autou kai panti tw oikw tou patroV autou siton kata swma

13. sitoV de ouk hn en pash th gh eniscusen gar o limoV sfodra exelipen de h gh aiguptou kai h gh canaan apo tou limou

14. sunhgagen de iwshf pan to argurion to eureqen en gh aiguptou kai en gh canaan tou sitou ou hgorazon kai esitometrei autoiV kai eishnegken iwshf pan to argurion eiV ton oikon faraw

15. kai exelipen pan to argurion ek ghV aiguptou kai ek ghV canaan hlqon de panteV oi aiguptioi proV iwshf legonteV doV hmin artouV kai ina ti apoqnhskomen enantion sou ekleloipen gar to argurion hmwn

16. eipen de autoiV iwshf ferete ta kthnh umwn kai dwsw umin artouV anti twn kthnwn umwn ei ekleloipen to argurion

17. hgagon de ta kthnh proV iwshf kai edwken autoiV iwshf artouV anti twn ippwn kai anti twn probatwn kai anti twn bown kai anti twn onwn kai exeqreyen autouV en artoiV anti pantwn twn kthnwn autwn en tw eniautw ekeinw

18. exhlqen de to etoV ekeino kai hlqon proV auton en tw etei tw deuterw kai eipan autw mhpote ektribwmen apo tou kuriou hmwn ei gar ekleloipen to argurion kai ta uparconta kai ta kthnh proV se ton kurion kai ouc upoleipetai hmin enantion tou kuriou hmwn all' h to idion swma kai h gh hmwn

19. ina oun mh apoqanwmen enantion sou kai h gh erhmwqh kthsai hmaV kai thn ghn hmwn anti artwn kai esomeqa hmeiV kai h gh hmwn paideV faraw doV sperma ina speirwmen kai zwmen kai mh apoqanwmen kai h gh ouk erhmwqhsetai

20. kai ekthsato iwshf pasan thn ghn twn aiguptiwn tw faraw apedonto gar oi aiguptioi thn ghn autwn tw faraw epekrathsen gar autwn o limoV kai egeneto h gh faraw

21. kai ton laon katedoulwsato autw eiV paidaV ap' akrwn oriwn aiguptou ewV twn akrwn

22. cwriV thV ghV twn ierewn monon ouk ekthsato tauthn iwshf en dosei gar edwken doma toiV iereusin faraw kai hsqion thn dosin hn edwken autoiV faraw dia touto ouk apedonto thn ghn autwn

23. eipen de iwshf pasi toiV aiguptioiV idou kekthmai umaV kai thn ghn umwn shmeron tw faraw labete eautoiV sperma kai speirate thn ghn

24. kai estai ta genhmata authV dwsete to pempton meroV tw faraw ta de tessara merh estai umin autoiV eiV sperma th gh kai eiV brwsin umin kai pasin toiV en toiV oikoiV umwn

25. kai eipan seswkaV hmaV euromen carin enantion tou kuriou hmwn kai esomeqa paideV faraw

26. kai eqeto autoiV iwshf eiV prostagma ewV thV hmeraV tauthV epi ghn aiguptou tw faraw apopemptoun cwriV thV ghV twn ierewn monon ouk hn tw faraw

27. katwkhsen de israhl en gh aiguptw epi thV ghV gesem kai eklhronomhsan ep' authV kai huxhqhsan kai eplhqunqhsan sfodra

28. epezhsen de iakwb en gh aiguptw deka epta eth egenonto de ai hmerai iakwb eniautwn thV zwhV autou ekaton tessarakonta epta eth

29. hggisan de ai hmerai israhl tou apoqanein kai ekalesen ton uion autou iwshf kai eipen autw ei eurhka carin enantion sou upoqeV thn ceira sou upo ton mhron mou kai poihseiV ep' eme elehmosunhn kai alhqeian tou mh me qayai en aiguptw

30. alla koimhqhsomai meta twn paterwn mou kai areiV me ex aiguptou kai qayeiV me en tw tafw autwn o de eipen egw poihsw kata to rhma sou

31. eipen de omoson moi kai wmosen autw kai prosekunhsen israhl epi to akron thV rabdou autou

“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina