14. kai eipen o qeoV genhqhtwsan fwsthreV en tw sterewmati tou ouranou eiV fausin thV ghV tou diacwrizein ana meson thV hmeraV kai ana meson thV nuktoV kai estwsan eiV shmeia kai eiV kairouV kai eiV hmeraV kai eiV eniautouV

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina