Found 234 Results for: zapovijedi

 • A šume i sva stabla mirisna èinit æe sjenu Izraelu po Božjoj zapovijedi; (Baruh 5, 8)

 • Želiš li mudrost, vrši zapovijedi, i Gospod æe ti je dati. (Baruh 6, 26)

 • Ja se moljah Jahvi, Bogu svome, priznavajuæi: "Ah, Gospodine moj, Bože veliki i strahoviti, koji èuvaš Savez i naklonost onima koji tebe ljube i èuvaju zapovijedi tvoje! (Daniel 9, 4)

 • Mi sagriješismo, mi bezakonje poèinismo, zlo uèinismo, odmetnusmo se i udaljismo od zapovijedi i naredaba tvojih. (Daniel 9, 5)

 • I Jahve glas svoj šalje pred vojsku svoju. I odista, tabor mu je silno velik, zapovijedi njegove moæan izvršitelj. Da, velik je Jahvin dan i vrlo strašan. Tko æe ga podnijeti? (Joel 2, 11)

 • Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauèi ljude, najmanji æe biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge uèio, taj æe biti velik u kraljevstvu nebeskom." (Evanðelje po Mateju 5, 19)

 • A on mu reèe: "Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoæeš u život uæi, èuvaj zapovijedi." (Evanðelje po Mateju 19, 17)

 • Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne èini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoèi lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!" (Evanðelje po Marku 10, 19)

 • "Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veæe od tih." (Evanðelje po Marku 12, 31)

 • Zapovijedi znaš: Ne èini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne svjedoèi lažno! Poštuj oca svoga i majku!" (Evanðelje po Luki 18, 20)

 • "Ako me ljubite, zapovijedi æete moje èuvati. (Evanðelje po Ivanu 14, 15)

 • Tko ima moje zapovijedi i èuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega æe ljubiti Otac moj, i ja æu ljubiti njega i njemu se oèitovati." (Evanðelje po Ivanu 14, 21)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina