Found 234 Results for: zapovijedi

 • Po zapovijedi Svetoga, kako on odredi, one miruju i ne zamaraju se nikad od straže svoje. (Knjiga Sirahova 43, 10)

 • Po zapovijedi njegovoj pada snijeg i munje požuruje svojom naredbom. (Knjiga Sirahova 43, 13)

 • [17a] i kad grom njegov zagrmi, zemlja se uvija od bola. [16b]Po zapovijedi njegovoj puše južnjak, [17b] vijavica sjeverna i vihor olujni. (Knjiga Sirahova 43, 17)

 • Na njegovu je rijeè znamenja zaustavio i ukrijepio ga pred licem kraljeva; dao mu zapovijedi za narod njegov i otkrio mu nešto od svoje slave. (Knjiga Sirahova 45, 3)

 • dopusti mu da èuje glas njegov i uvede ga u tamu; dade mu zapovijedi licem u lice, Zakon života i spoznaje, da Jakova uèi Savezu i Izraela naredbama njegovim. (Knjiga Sirahova 45, 5)

 • Još mu svoje zapovijedi dade i povjeri mu odredbe Zakona da pouèi Jakova naredbama njegovim, da prosvijetli Izraela njegovim Zakonom. (Knjiga Sirahova 45, 17)

 • O, da si pazio na zapovijedi moje, kao rijeka sreæa bi tvoja bila, a pravda tvoja kao morski valovi! (Izaija 48, 18)

 • Sinovi Jonadaba, sina Rekabova, držahu se zapovijedi koju im dade otac njihov. Ali mene ovaj narod ne sluša.' (Jeremija 35, 16)

 • Zajednici Rekabovaca Jeremija reèe: "Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: 'Jer ste slušali zapovijedi svoga oca Jonadaba i držali se svih naredaba i èinili sve što vam je on zapovjedio, (Jeremija 35, 18)

 • Evo zapovijedi što je prorok Jeremija dade Seraji, sinu Mahsejina sina Nerije, kad je Seraja krenuo u Babilon sa Sidkijom, kraljem judejskim, èetvrte godine njegova vladanja. Seraja bijaše veliki komornik. (Jeremija 51, 59)

 • Ona je knjiga Božjih zapovijedi, Zakon koji æe trajati dovijeka: tko ga se držao bude, taj æe živjeti; tko ga napusti, taj æe umrijeti. (Baruh 4, 1)

 • Nisu marili za njegove zapovijedi niti išli putovima njegovih propisa, niti stupali stazom stege u njegovoj pravednosti. (Baruh 4, 13)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina