Encontrados 849 resultados para: umaV

 • kai autai ai entolai kai ta dikaiwmata kai ta krimata osa eneteilato kurioV o qeoV hmwn didaxai umaV poiein outwV en th gh eiV hn umeiV eisporeuesqe ekei klhronomhsai authn (Deuteronômio 6, 1)

 • aposthsei gar ton uion sou ap' emou kai latreusei qeoiV eteroiV kai orgisqhsetai qumw kurioV eiV umaV kai exoleqreusei se to tacoV (Deuteronômio 7, 4)

 • ouc oti poluplhqeite para panta ta eqnh proeilato kurioV umaV kai exelexato umaV umeiV gar este oligostoi para panta ta eqnh (Deuteronômio 7, 7)

 • alla para to agapan kurion umaV kai diathrwn ton orkon on wmosen toiV patrasin umwn exhgagen kurioV umaV en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai elutrwsato ex oikou douleiaV ek ceiroV faraw basilewV aiguptou (Deuteronômio 7, 8)

 • kai en cwrhb parwxunate kurion kai equmwqh kurioV ef' umin exoleqreusai umaV (Deuteronômio 9, 8)

 • anabainontoV mou eiV to oroV labein taV plakaV taV liqinaV plakaV diaqhkhV aV dieqeto kurioV proV umaV kai kateginomhn en tw orei tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV arton ouk efagon kai udwr ouk epion (Deuteronômio 9, 9)

 • kai edwken kurioV emoi taV duo plakaV taV liqinaV gegrammenaV en tw daktulw tou qeou kai ep' autaiV egegrapto panteV oi logoi ouV elalhsen kurioV proV umaV en tw orei hmera ekklhsiaV (Deuteronômio 9, 10)

 • kai ekfoboV eimi dia thn orghn kai ton qumon oti parwxunqh kurioV ef' umin exoleqreusai umaV kai eishkousen kurioV emou kai en tw kairw toutw (Deuteronômio 9, 19)

 • kai ote exapesteilen kurioV umaV ek kadhV barnh legwn anabhte kai klhronomhsate thn ghn hn didwmi umin kai hpeiqhsate tw rhmati kuriou tou qeou umwn kai ouk episteusate autw kai ouk eishkousate thV fwnhV autou (Deuteronômio 9, 23)

 • kai edehqhn enantion kuriou tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV osaV edehqhn eipen gar kurioV exoleqreusai umaV (Deuteronômio 9, 25)

 • kai egrayen epi taV plakaV kata thn grafhn thn prwthn touV deka logouV ouV elalhsen kurioV proV umaV en tw orei ek mesou tou puroV kai edwken autaV kurioV emoi (Deuteronômio 10, 4)

 • kagw eisthkein en tw orei tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV kai eishkousen kurioV emou kai en tw kairw toutw kai ouk hqelhsen kurioV exoleqreusai umaV (Deuteronômio 10, 10)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina