Encontrados 849 resultados para: umaV

 • oti ecqrainousin autoi umin en doliothti osa doliousin umaV dia fogwr kai dia casbi qugatera arcontoV madian adelfhn autwn thn peplhguian en th hmera thV plhghV dia fogwr (Números 25, 18)

 • ean de mh poihshte outwV amarthsesqe enanti kuriou kai gnwsesqe thn amartian umwn otan umaV katalabh ta kaka (Números 32, 23)

 • kai kuklwsei umaV ta oria apo liboV proV anabasin akrabin kai pareleusetai senna kai estai h diexodoV autou proV liba kadhV tou barnh kai exeleusetai eiV epaulin arad kai pareleusetai asemwna (Números 34, 4)

 • kai eipa proV umaV en tw kairw ekeinw legwn ou dunhsomai monoV ferein umaV (Deuteronômio 1, 9)

 • kurioV o qeoV umwn eplhqunen umaV kai idou este shmeron wsei ta astra tou ouranou tw plhqei (Deuteronômio 1, 10)

 • kurioV o qeoV twn paterwn umwn prosqeih umin wV este cilioplasiwV kai euloghsai umaV kaqoti elalhsen umin (Deuteronômio 1, 11)

 • kai eipa proV umaV hlqate ewV tou orouV tou amorraiou o o kurioV o qeoV hmwn didwsin umin (Deuteronômio 1, 20)

 • kai eipa proV umaV mh pthxhte mhde fobhqhte ap' autwn (Deuteronômio 1, 29)

 • oV proporeuetai proteroV umwn en th odw eklegesqai umin topon odhgwn umaV en puri nuktoV deiknuwn umin thn odon kaq' hn poreuesqe ep' authV kai en nefelh hmeraV (Deuteronômio 1, 33)

 • kai emoi equmwqh kurioV di' umaV legwn oude su ou mh eiselqhV ekei (Deuteronômio 1, 37)

 • kai exhlqen o amorraioV o katoikwn en tw orei ekeinw eiV sunanthsin umin kai katediwxan umaV wV ei poihsaisan ai melissai kai etitrwskon umaV apo shir ewV erma (Deuteronômio 1, 44)

 • kai tw law enteilai legwn umeiV paraporeuesqe dia twn oriwn twn adelfwn umwn uiwn hsau oi katoikousin en shir kai fobhqhsontai umaV kai eulabhqhsontai umaV sfodra (Deuteronômio 2, 4)


“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina