Encontrados 849 resultados para: umaV

 • plhn touV pateraV umwn proeilato kurioV agapan autouV kai exelexato to sperma autwn met' autouV umaV para panta ta eqnh kata thn hmeran tauthn (Deuteronômio 10, 15)

 • ouk antisthsetai oudeiV kata proswpon umwn ton tromon umwn kai ton fobon umwn epiqhsei kurioV o qeoV umwn epi proswpon pashV thV ghV ef' hV ean epibhte ep' authV on tropon elalhsen kurioV proV umaV (Deuteronômio 11, 25)

 • kai diabhsesqe ton iordanhn kai katoikhsete epi thV ghV hV kurioV o qeoV umwn kataklhronomei umin kai katapausei umaV apo pantwn twn ecqrwn umwn twn kuklw kai katoikhsete meta asfaleiaV (Deuteronômio 12, 10)

 • ouk akousesqe twn logwn tou profhtou ekeinou h tou enupniazomenou to enupnion ekeino oti peirazei kurioV o qeoV umaV eidenai ei agapate kurion ton qeon umwn ex olhV thV kardiaV umwn kai ex olhV thV yuchV umwn (Deuteronômio 13, 4)

 • oti kurioV o qeoV umwn o proporeuomenoV meq' umwn sunekpolemhsai umin touV ecqrouV umwn diaswsai umaV (Deuteronômio 20, 4)

 • ina mh didaxwsin umaV poiein panta ta bdelugmata autwn osa epoihsan toiV qeoiV autwn kai amarthsesqe enantion kuriou tou qeou umwn (Deuteronômio 20, 18)

 • kai estai on tropon eufranqh kurioV ef' umin eu poihsai umaV kai plhqunai umaV outwV eufranqhsetai kurioV ef' umin exoleqreusai umaV kai exarqhsesqe apo thV ghV eiV hn umeiV eisporeuesqe ekei klhronomhsai authn (Deuteronômio 28, 63)

 • kai hgagen umaV tessarakonta eth en th erhmw ouk epalaiwqh ta imatia umwn kai ta upodhmata umwn ou katetribh apo twn podwn umwn (Deuteronômio 29, 4)

 • kai erousin h genea h etera oi uioi umwn oi anasthsontai meq' umaV kai o allotrioV oV an elqh ek ghV makroqen kai oyontai taV plhgaV thV ghV ekeinhV kai taV nosouV authV aV apesteilen kurioV ep' authn (Deuteronômio 29, 21)

 • mnhsqhte to rhma kuriou o eneteilato umin mwushV o paiV kuriou legwn kurioV o qeoV umwn katepausen umaV kai edwken umin thn ghn tauthn (Josué 1, 13)

 • ewV an katapaush kurioV o qeoV umwn touV adelfouV umwn wsper kai umaV kai klhronomhswsin kai outoi thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin autoiV kai apeleusesqe ekastoV eiV thn klhronomian autou hn dedwken umin mwushV eiV to peran tou iordanou ap' anatolwn hliou (Josué 1, 15)

 • legwn otan erwtwsin umaV oi uioi umwn legonteV ti eisin oi liqoi outoi (Josué 4, 21)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina