Encontrados 25 resultados para: pulwn

 • kai grayete auta epi taV fliaV twn oikiwn umwn kai twn pulwn umwn (Deuteronômio 6, 9)

 • kai grayete auta epi taV fliaV twn oikiwn umwn kai twn pulwn umwn (Deuteronômio 11, 20)

 • kai eufranqhsesqe enantion kuriou tou qeou umwn umeiV kai oi uioi umwn kai ai qugatereV umwn oi paideV umwn kai ai paidiskai umwn kai o leuithV o epi twn pulwn umwn oti ouk estin autw meriV oude klhroV meq' umwn (Deuteronômio 12, 12)

 • kai anistantai andreV israhl kai iouda kai hlalaxan kai katediwxan opisw autwn ewV eisodou geq kai ewV thV pulhV askalwnoV kai epesan traumatiai twn allofulwn en th odw twn pulwn kai ewV geq kai ewV akkarwn (I Samuel 17, 52)

 • kai dauid ekaqhto ana meson twn duo pulwn kai eporeuqh o skopoV eiV to dwma thV pulhV proV to teicoV kai ephren touV ofqalmouV autou kai eiden kai idou anhr trecwn monoV enwpion autou (II Samuel 18, 24)

 • kai o pulwn thV pleuraV thV upokatwqen upo thn wmian tou oikou thn dexian kai elikth anabasiV eiV to meson kai ek thV meshV epi ta triwrofa (I Reis 6, 8)

 • kai anhgagen pantaV touV iereiV ek polewn iouda kai emianen ta uyhla ou equmiasan ekei oi iereiV apo gabaa kai ewV bhrsabee kai kaqeilen ton oikon twn pulwn ton para thn quran thV pulhV ihsou arcontoV thV polewV twn ex aristerwn androV en th pulh thV polewV (II Reis 23, 8)

 • kai outoi kai oi uioi autwn epi twn pulwn en oikw kuriou en oikw thV skhnhV tou fulassein (I Crônicas 9, 23)

 • oti en pistei eisin tessareV dunatoi twn pulwn oi leuitai hsan epi twn pastoforiwn kai epi twn qhsaurwn oikou tou qeou (I Crônicas 9, 26)

 • kai sidhron polun eiV touV hlouV twn qurwmatwn kai twn pulwn kai touV strofeiV htoimasen dauid kai calkon eiV plhqoV ouk hn staqmoV (I Crônicas 22, 3)

 • eiV diaireseiV twn pulwn uioiV koreim mosollamia uioV kwrh ek twn uiwn abiasaf (I Crônicas 26, 1)

 • toutoiV ai diaireseiV twn pulwn toiV arcousi twn dunatwn efhmeriai kaqwV oi adelfoi autwn leitourgein en oikw kuriou (I Crônicas 26, 12)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina