Encontrados 47 resultados para: phcewn

 • kai outwV poihseiV thn kibwton triakosiwn phcewn to mhkoV thV kibwtou kai penthkonta phcewn to platoV kai triakonta phcewn to uyoV authV (Gênesis 6, 15)
 • kai poihseiV kibwton marturiou ek xulwn ashptwn duo phcewn kai hmisouV to mhkoV kai phceoV kai hmisouV to platoV kai phceoV kai hmisouV to uyoV (Êxodo 25, 10)

 • kai poihseiV ilasthrion epiqema crusiou kaqarou duo phcewn kai hmisouV to mhkoV kai phceoV kai hmisouV to platoV (Êxodo 25, 17)

 • kai poihseiV trapezan crusiou kaqarou duo phcewn to mhkoV kai phceoV to euroV kai phceoV kai hmisouV to uyoV (Êxodo 25, 23)

 • mhkoV thV aulaiaV thV miaV oktw kai eikosi phcewn kai euroV tessarwn phcewn h aulaia h mia estai metron to auto estai pasaiV taiV aulaiaiV (Êxodo 26, 2)

 • to mhkoV thV derrewV thV miaV estai triakonta phcewn kai tessarwn phcewn to euroV thV derrewV thV miaV metron to auto estai taiV endeka derresi (Êxodo 26, 8)

 • deka phcewn poihseiV ton stulon ton ena kai phceoV enoV kai hmisouV to platoV tou stulou tou enoV (Êxodo 26, 16)
 • kai poihseiV qusiasthrion ek xulwn ashptwn pente phcewn to mhkoV kai pente phcewn to euroV tetragwnon estai to qusiasthrion kai triwn phcewn to uyoV autou (Êxodo 27, 1)

 • kai euroV thV aulhV to proV noton istia penthkonta phcewn stuloi autwn deka kai ai baseiV autwn deka (Êxodo 27, 13)

 • kai pentekaideka phcewn to uyoV twn istiwn tw klitei tw eni stuloi autwn treiV kai ai baseiV autwn treiV (Êxodo 27, 14)

 • phceoV to mhkoV kai phceoV to euroV tetragwnon estai kai duo phcewn to uyoV ex autou estai ta kerata autou (Êxodo 30, 2)

 • oktw kai eikosi phcewn mhkoV thV aulaiaV thV miaV to auto hsan pasai kai tessarwn phcwn to euroV thV aulaiaV thV miaV (Êxodo 37, 2)
“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina