Encontrados 47 resultados para: phcewn

 • kai outwV poihseiV thn kibwton triakosiwn phcewn to mhkoV thV kibwtou kai penthkonta phcewn to platoV kai triakonta phcewn to uyoV authV (Gênesis 6, 15)
 • kai poihseiV kibwton marturiou ek xulwn ashptwn duo phcewn kai hmisouV to mhkoV kai phceoV kai hmisouV to platoV kai phceoV kai hmisouV to uyoV (Êxodo 25, 10)

 • kai poihseiV ilasthrion epiqema crusiou kaqarou duo phcewn kai hmisouV to mhkoV kai phceoV kai hmisouV to platoV (Êxodo 25, 17)

 • kai poihseiV trapezan crusiou kaqarou duo phcewn to mhkoV kai phceoV to euroV kai phceoV kai hmisouV to uyoV (Êxodo 25, 23)

 • mhkoV thV aulaiaV thV miaV oktw kai eikosi phcewn kai euroV tessarwn phcewn h aulaia h mia estai metron to auto estai pasaiV taiV aulaiaiV (Êxodo 26, 2)

 • to mhkoV thV derrewV thV miaV estai triakonta phcewn kai tessarwn phcewn to euroV thV derrewV thV miaV metron to auto estai taiV endeka derresi (Êxodo 26, 8)

 • deka phcewn poihseiV ton stulon ton ena kai phceoV enoV kai hmisouV to platoV tou stulou tou enoV (Êxodo 26, 16)
 • kai poihseiV qusiasthrion ek xulwn ashptwn pente phcewn to mhkoV kai pente phcewn to euroV tetragwnon estai to qusiasthrion kai triwn phcewn to uyoV autou (Êxodo 27, 1)

 • kai euroV thV aulhV to proV noton istia penthkonta phcewn stuloi autwn deka kai ai baseiV autwn deka (Êxodo 27, 13)

 • kai pentekaideka phcewn to uyoV twn istiwn tw klitei tw eni stuloi autwn treiV kai ai baseiV autwn treiV (Êxodo 27, 14)

 • phceoV to mhkoV kai phceoV to euroV tetragwnon estai kai duo phcewn to uyoV ex autou estai ta kerata autou (Êxodo 30, 2)

 • oktw kai eikosi phcewn mhkoV thV aulaiaV thV miaV to auto hsan pasai kai tessarwn phcwn to euroV thV aulaiaV thV miaV (Êxodo 37, 2)
“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina