Encontrados 8 resultados para: peripatountaV

  • eidon sun pantaV touV zwntaV touV peripatountaV upo ton hlion meta tou neaniskou tou deuterou oV sthsetai ant' autou (Eclesiastes 4, 15)

  • idou egw orw andraV tessaraV lelumenouV peripatountaV en tw puri kai fqora oudemia egenhqh en autoiV kai h orasiV tou tetartou omoiwma aggelou qeou (Daniel 3, 25)

  • wste touV oclouV qaumasai blepontaV kwfouV lalountaV kullouV ugieiV cwlouV peripatountaV kai tuflouV blepontaV kai edoxasan ton qeon israhl (São Mateus 15, 31)

  • kai anableyaV elegen blepw touV anqrwpouV oti wV dendra orw peripatountaV (São Marcos 8, 24)

  • deomai de to mh parwn qarrhsai th pepoiqhsei h logizomai tolmhsai epi tinaV touV logizomenouV hmaV wV kata sarka peripatountaV (II Coríntios 10, 2)

  • summimhtai mou ginesqe adelfoi kai skopeite touV outwV peripatountaV kaqwV ecete tupon hmaV (Filipenses 3, 17)

  • akouomen gar tinaV peripatountaV en umin ataktwV mhden ergazomenouV alla periergazomenouV (II Tessalonicenses 3, 11)

  • ecarhn lian oti eurhka ek twn teknwn sou peripatountaV en alhqeia kaqwV entolhn elabomen para tou patroV (II São João 1, 4)


“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina