Fondare 8 Risultati per: peripatountaV

  • eidon sun pantaV touV zwntaV touV peripatountaV upo ton hlion meta tou neaniskou tou deuterou oV sthsetai ant' autou (Eclesiastes 4, 15)

  • idou egw orw andraV tessaraV lelumenouV peripatountaV en tw puri kai fqora oudemia egenhqh en autoiV kai h orasiV tou tetartou omoiwma aggelou qeou (Daniel 3, 25)

  • wste touV oclouV qaumasai blepontaV kwfouV lalountaV kullouV ugieiV cwlouV peripatountaV kai tuflouV blepontaV kai edoxasan ton qeon israhl (São Mateus 15, 31)

  • kai anableyaV elegen blepw touV anqrwpouV oti wV dendra orw peripatountaV (São Marcos 8, 24)

  • deomai de to mh parwn qarrhsai th pepoiqhsei h logizomai tolmhsai epi tinaV touV logizomenouV hmaV wV kata sarka peripatountaV (II Coríntios 10, 2)

  • summimhtai mou ginesqe adelfoi kai skopeite touV outwV peripatountaV kaqwV ecete tupon hmaV (Filipenses 3, 17)

  • akouomen gar tinaV peripatountaV en umin ataktwV mhden ergazomenouV alla periergazomenouV (II Tessalonicenses 3, 11)

  • ecarhn lian oti eurhka ek twn teknwn sou peripatountaV en alhqeia kaqwV entolhn elabomen para tou patroV (II São João 1, 4)


O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina