Encontrados 108 resultados para: alhqeia

 • kai eipen h ramnoV proV ta xula ei en alhqeia umeiV criete me eiV basilea ef' umwn deute pepoiqate en th skeph mou kai ei mh exelqoi pur ek thV ramnou kai katafagoi taV kedrouV tou libanou (Juízes 9, 15)

 • kai nun ei en alhqeia kai en teleiothti epoihsate kai ebasileusate ton abimelec kai ei kalwV epoihsate meta ierobaal kai meta tou oikou autou kai ei kata to antapodoma thV ceiroV autou epoihsate autw (Juízes 9, 16)

 • kai ei en alhqeia kai teleiothti epoihsate meta ierobaal kai tou oikou autou th hmera tauth euloghqeihte umeiV kai eufranqeihte en abimelec kai eufranqeih kai autoV en umin (Juízes 9, 19)

 • plhn fobeisqe ton kurion kai douleusate autw en alhqeia kai en olh kardia umwn oti eidete a emegalunen meq' umwn (I Samuel 12, 24)

 • ina sthsh kurioV ton logon autou on elalhsen legwn ean fulaxwsin oi uioi sou thn odon autwn poreuesqai enwpion emou en alhqeia en olh kardia autwn kai en olh yuch autwn legwn ouk exoleqreuqhsetai soi anhr epanwqen qronou israhl (I Reis 2, 4)

 • kai eipen salwmwn su epoihsaV meta tou doulou sou dauid tou patroV mou eleoV mega kaqwV dihlqen enwpion sou en alhqeia kai en dikaiosunh kai en euquthti kardiaV meta sou kai efulaxaV autw to eleoV to mega touto dounai ton uion autou epi tou qronou autou wV h hmera auth (I Reis 3, 6)

 • oti alhqeia kurie hrhmwsan basileiV assuriwn ta eqnh (II Reis 19, 17)

 • w dh kurie mnhsqhti dh osa periepathsa enwpion sou en alhqeia kai en kardia plhrei kai to agaqon en ofqalmoiV sou epoihsa kai eklausen ezekiaV klauqmw megalw (II Reis 20, 3)

 • kai dauid exhlqen eiV apanthsin autwn kai eipen autoiV ei eiV eirhnhn hkate proV me eih moi kardia kaq' eauthn ef' umaV kai ei tou paradounai me toiV ecqroiV mou ouk en alhqeia ceiroV idoi o qeoV twn paterwn hmwn kai elegxaito (I Crônicas 12, 18)

 • kai eneteilato proV autouV legwn outwV poihsete en fobw kuriou en alhqeia kai en plhrei kardia (II Crônicas 19, 9)

 • o tritoV egrayen uperiscuousin ai gunaikeV uper de panta nika h alhqeia (Esdras 3, 12)

 • ouci megaV oV tauta poiei kai h alhqeia megalh kai iscurotera para panta (Esdras 4, 35)


“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina