Encontrados 260 resultados para: Salwmwn

 • kai aphggelh tw salwmwn legonteV oti efugen iwab eiV thn skhnhn tou kuriou kai idou katecei twn keratwn tou qusiasthriou kai apesteilen salwmwn proV iwab legwn ti gegonen soi oti pefeugaV eiV to qusiasthrion kai eipen iwab oti efobhqhn apo proswpou sou kai efugon proV kurion kai apesteilen salwmwn o basileuV ton banaiou uion iwdae legwn poreuou kai anele auton kai qayon auton (I Reis 2, 29)

 • kai edwken o basileuV ton banaiou uion iwdae ant' autou epi thn strathgian kai h basileia katwrqouto en ierousalhm kai ton sadwk ton ierea edwken o basileuV eiV ierea prwton anti abiaqar [35a] kai edwken kurioV fronhsin tw salwmwn kai sofian pollhn sfodra kai platoV kardiaV wV h ammoV h para thn qalassan [35b] kai eplhqunqh h fronhsiV salwmwn sfodra uper thn fronhsin pantwn arcaiwn uiwn kai uper pantaV fronimouV aiguptou [35c] kai elaben thn qugatera faraw kai eishgagen authn eiV thn polin dauid ewV suntelesai auton ton oikon autou kai ton oikon kuriou en prwtoiV kai to teicoV ierousalhm kukloqen en epta etesin epoihsen kai sunetelesen [35d] kai hn tw salwmwn ebdomhkonta ciliadeV aironteV arsin kai ogdohkonta ciliadeV latomwn en tw orei [35e] kai epoihsen salwmwn thn qalassan kai ta uposthrigmata kai touV louthraV touV megalouV kai touV stulouV kai thn krhnhn thV aulhV kai thn qalassan thn calkhn [35f] kai wkodomhsen thn akran kai taV epalxeiV authV kai diekoyen thn polin dauid outwV qugathr faraw anebainen ek thV polewV dauid eiV ton oikon authV on wkodomhsen auth tote wkodomhsen thn akran [35g] kai salwmwn aneferen treiV en tw eniautw olokautwseiV kai eirhnikaV epi to qusiasthrion o wkodomhsen tw kuriw kai equmia enwpion kuriou kai sunetelesen ton oikon [35h] kai outoi oi arconteV oi kaqestamenoi epi ta erga tou salwmwn treiV ciliadeV kai exakosioi epistatai tou laou twn poiountwn ta erga [35i] kai wkodomhsen thn assour kai thn magdw kai thn gazer kai thn baiqwrwn thn epanw kai ta baalaq [35k] plhn meta to oikodomhsai auton ton oikon tou kuriou kai to teicoV ierousalhm kuklw meta tauta wkodomhsen taV poleiV tautaV [35l] kai en tw eti dauid zhn eneteilato tw salwmwn legwn idou meta sou semei uioV ghra uioV spermatoV tou iemini ek cebrwn [35m] outoV kathrasato me kataran odunhran en h hmera eporeuomhn eiV parembolaV [35n] kai autoV katebainen eiV apanthn moi epi ton iordanhn kai wmosa autw kata tou kuriou legwn ei qanatwqhsetai en romfaia [35o] kai nun mh aqwwshV auton oti anhr fronimoV su kai gnwsh a poihseiV autw kai kataxeiV thn polian autou en aimati eiV adou (I Reis 2, 35)

 • kai aphggelh tw salwmwn legonteV oti eporeuqh semei ex ierousalhm eiV geq kai apestreyen touV doulouV autou (I Reis 2, 41)

 • kai o basileuV salwmwn huloghmenoV kai o qronoV dauid estai etoimoV enwpion kuriou eiV ton aiwna (I Reis 2, 45)

 • kai eneteilato o basileuV salwmwn tw banaia uiw iwdae kai exhlqen kai aneilen auton kai apeqanen [46a] kai hn o basileuV salwmwn fronimoV sfodra kai sofoV kai iouda kai israhl polloi sfodra wV h ammoV h epi thV qalasshV eiV plhqoV esqionteV kai pinonteV kai caironteV [46b] kai salwmwn hn arcwn en pasaiV taiV basileiaiV kai hsan prosferonteV dwra kai edouleuon tw salwmwn pasaV taV hmeraV thV zwhV autou [46c] kai salwmwn hrxato dianoigein ta dunasteumata tou libanou [46d] kai autoV wkodomhsen thn qermai en th erhmw [46e] kai touto to ariston tw salwmwn triakonta koroi semidalewV kai exhkonta koroi aleurou kekopanismenou deka moscoi eklektoi kai eikosi boeV nomadeV kai ekaton probata ektoV elafwn kai dorkadwn kai orniqwn eklektwn nomadwn [46f] oti hn arcwn en panti peran tou potamou apo rafi ewV gazhV en pasin toiV basileusin peran tou potamou [46g] kai hn autw eirhnh ek pantwn twn merwn autou kukloqen kai katwkei iouda kai israhl pepoiqoteV ekastoV upo thn ampelon autou kai upo thn sukhn autou esqionteV kai pinonteV apo dan kai ewV bhrsabee pasaV taV hmeraV salwmwn [46h] kai outoi oi arconteV tou salwmwn azarion uioV sadwk tou ierewV kai orniou uioV naqan arcwn twn efesthkotwn kai edram epi ton oikon autou kai souba grammateuV kai basa uioV aciqalam anamimnhskwn kai abi uioV iwab arcistrathgoV kai acire uioV edrai epi taV arseiV kai banaia uioV iwdae epi thV aularciaV kai epi tou plinqeiou kai zacour uioV naqan o sumbouloV [46i] kai hsan tw salwmwn tessarakonta ciliadeV tokadeV ippoi eiV armata kai dwdeka ciliadeV ippewn [46k] kai hn arcwn en pasin toiV basileusin apo tou potamou kai ewV ghV allofulwn kai ewV oriwn aiguptou [46l] salwmwn uioV dauid ebasileusen epi israhl kai iouda en ierousalhm (I Reis 2, 46)

 • kai hgaphsen salwmwn ton kurion poreuesqai en toiV prostagmasin dauid tou patroV autou plhn en toiV uyhloiV equen kai equmia (I Reis 3, 3)

 • kai anesth kai eporeuqh eiV gabawn qusai ekei oti auth uyhlotath kai megalh cilian olokautwsin anhnegken salwmwn epi to qusiasthrion en gabawn (I Reis 3, 4)

 • kai wfqh kurioV tw salwmwn en upnw thn nukta kai eipen kurioV proV salwmwn aithsai ti aithma sautw (I Reis 3, 5)

 • kai eipen salwmwn su epoihsaV meta tou doulou sou dauid tou patroV mou eleoV mega kaqwV dihlqen enwpion sou en alhqeia kai en dikaiosunh kai en euquthti kardiaV meta sou kai efulaxaV autw to eleoV to mega touto dounai ton uion autou epi tou qronou autou wV h hmera auth (I Reis 3, 6)

 • kai hresen enwpion kuriou oti hthsato salwmwn to rhma touto (I Reis 3, 10)

 • kai exupnisqh salwmwn kai idou enupnion kai anesth kai paraginetai eiV ierousalhm kai esth kata proswpon tou qusiasthriou tou kata proswpon kibwtou diaqhkhV kuriou en siwn kai anhgagen olokautwseiV kai epoihsen eirhnikaV kai epoihsen poton megan eautw kai pasin toiV paisin autou (I Reis 3, 15)

 • kai hn o basileuV salwmwn basileuwn epi israhl (I Reis 4, 1)


“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina