Encontrados 260 resultados para: Salwmwn

 • kai eipen salwmwn ean genhtai eiV uion dunamewV ei peseitai twn tricwn autou epi thn ghn kai ean kakia eureqh en autw qanatwqhsetai (I Reis 1, 52)

 • kai apesteilen o basileuV salwmwn kai kathnegken auton apanwqen tou qusiasthriou kai eishlqen kai prosekunhsen tw basilei salwmwn kai eipen autw salwmwn deuro eiV ton oikon sou (I Reis 1, 53)

 • kai hggisan ai hmerai dauid apoqanein auton kai eneteilato tw salwmwn uiw autou legwn (I Reis 2, 1)

 • kai salwmwn ekaqisen epi tou qronou dauid tou patroV autou uioV etwn dwdeka kai htoimasqh h basileia autou sfodra (I Reis 2, 12)

 • kai eishlqen adwniaV uioV aggiq proV bhrsabee mhtera salwmwn kai prosekunhsen auth h de eipen eirhnh h eisodoV sou kai eipen eirhnh (I Reis 2, 13)

 • kai eipen auth eipon dh proV salwmwn ton basilea oti ouk apostreyei to proswpon autou apo sou kai dwsei moi thn abisak thn swmanitin eiV gunaika (I Reis 2, 17)

 • kai eishlqen bhrsabee proV ton basilea salwmwn lalhsai autw peri adwniou kai exanesth o basileuV eiV apanthn auth kai katefilhsen authn kai ekaqisen epi tou qronou autou kai eteqh qronoV th mhtri tou basilewV kai ekaqisen ek dexiwn autou (I Reis 2, 19)

 • kai apekriqh salwmwn o basileuV kai eipen th mhtri autou kai ina ti su hthsai thn abisak tw adwnia kai aithsai autw thn basileian oti outoV adelfoV mou o megaV uper eme kai autw abiaqar o iereuV kai autw iwab o uioV sarouiaV o arcistrathgoV etairoV (I Reis 2, 22)

 • kai wmosen o basileuV salwmwn kata tou kuriou legwn tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih oti kata thV yuchV autou elalhsen adwniaV ton logon touton (I Reis 2, 23)

 • kai exapesteilen salwmwn o basileuV en ceiri banaiou uiou iwdae kai aneilen auton kai apeqanen adwniaV en th hmera ekeinh (I Reis 2, 25)

 • kai exebalen salwmwn ton abiaqar tou mh einai ierea tou kuriou plhrwqhnai to rhma kuriou o elalhsen epi ton oikon hli en shlwm (I Reis 2, 27)

 • kai h akoh hlqen ewV iwab tou uiou sarouiaV oti iwab hn keklikwV opisw adwniou kai opisw salwmwn ouk eklinen kai efugen iwab eiV to skhnwma tou kuriou kai katescen twn keratwn tou qusiasthriou (I Reis 2, 28)


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina