Encontrados 260 resultados para: Salwmwn

  • exelqate kai idete en tw basilei salwmwn en tw stefanw w estefanwsen auton h mhthr autou en hmera numfeusewV autou kai en hmera eufrosunhV kardiaV autou (Cântico dos Cânticos 3, 11)

  • ampelwn egenhqh tw salwmwn en beelamwn edwken ton ampelwna autou toiV throusin anhr oisei en karpw autou ciliouV arguriou (Cântico dos Cânticos 8, 11)

  • ampelwn mou emoV enwpion mou oi cilioi soi salwmwn kai oi diakosioi toiV throusi ton karpon autou (Cântico dos Cânticos 8, 12)

  • salwmwn ebasileusen en hmeraiV eirhnhV w o qeoV katepausen kukloqen ina sthsh oikon ep' onomati autou kai etoimash agiasma eiV ton aiwna (Eclesiástico 47, 13)

  • kai anepausato salwmwn meta twn paterwn autou kai katelipen met' auton ek tou spermatoV autou laou afrosunhn kai elassoumenon sunesei roboam oV apesthsen laon ek boulhV autou (Eclesiástico 47, 23)

  • kai oi stuloi duo kai h qalassa mia kai oi moscoi dwdeka calkoi upokatw thV qalasshV a epoihsen o basileuV salwmwn eiV oikon kuriou ouk hn staqmoV tou calkou autwn (Jeremias 52, 20)

  • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV gazhV kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai autouV eneken tou aicmalwteusai autouV aicmalwsian tou salwmwn tou sugkleisai eiV thn idoumaian (Amós 1, 6)

  • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV turou kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai authn anq' wn sunekleisan aicmalwsian tou salwmwn eiV thn idoumaian kai ouk emnhsqhsan diaqhkhV adelfwn (Amós 1, 9)


“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina