Encontrados 260 resultados para: Salwmwn

 • kai eme auton ton doulon sou kai sadwk ton ierea kai banaian uion iwdae kai salwmwn ton doulon sou ouk ekalesen (I Reis 1, 26)

 • oti kaqwV wmosa soi en kuriw tw qew israhl legwn oti salwmwn o uioV sou basileusei met' eme kai autoV kaqhsetai epi tou qronou mou ant' emou oti outwV poihsw th hmera tauth (I Reis 1, 30)

 • kai eipen o basileuV autoiV labete touV doulouV tou kuriou umwn meq' umwn kai epibibasate ton uion mou salwmwn epi thn hmionon thn emhn kai katagagete auton eiV ton giwn (I Reis 1, 33)

 • kai crisatw auton ekei sadwk o iereuV kai naqan o profhthV eiV basilea epi israhl kai salpisate keratinh kai ereite zhtw o basileuV salwmwn (I Reis 1, 34)

 • kaqwV hn kurioV meta tou kuriou mou tou basilewV outwV eih meta salwmwn kai megalunai ton qronon autou uper ton qronon tou kuriou mou tou basilewV dauid (I Reis 1, 37)

 • kai katebh sadwk o iereuV kai naqan o profhthV kai banaiaV uioV iwdae kai o cereqqi kai o feleqqi kai epekaqisan ton salwmwn epi thn hmionon tou basilewV dauid kai aphgagon auton eiV ton giwn (I Reis 1, 38)

 • kai elaben sadwk o iereuV to keraV tou elaiou ek thV skhnhV kai ecrisen ton salwmwn kai esalpisen th keratinh kai eipen paV o laoV zhtw o basileuV salwmwn (I Reis 1, 39)

 • kai apekriqh iwnaqan kai eipen kai mala o kurioV hmwn o basileuV dauid ebasileusen ton salwmwn (I Reis 1, 43)

 • kai ekaqisen salwmwn epi qronon thV basileiaV (I Reis 1, 46)

 • kai eishlqon oi douloi tou basilewV euloghsai ton kurion hmwn ton basilea dauid legonteV agaqunai o qeoV to onoma salwmwn tou uiou sou uper to onoma sou kai megalunai ton qronon autou uper ton qronon sou kai prosekunhsen o basileuV epi thn koithn autou (I Reis 1, 47)

 • kai adwniaV efobhqh apo proswpou salwmwn kai anesth kai aphlqen kai epelabeto twn keratwn tou qusiasthriou (I Reis 1, 50)

 • kai anhggelh tw salwmwn legonteV idou adwniaV efobhqh ton basilea salwmwn kai katecei twn keratwn tou qusiasthriou legwn omosatw moi shmeron o basileuV salwmwn ei ou qanatwsei ton doulon autou en romfaia (I Reis 1, 51)


“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina