Encontrados 86 resultados para: Ioudaioi

 • kai panteV oi basileiV tou israhl ouk hgagosan pasca toiouton oion hgagen iwsiaV kai oi iereiV kai oi leuitai kai oi ioudaioi kai paV israhl oi eureqenteV en th katoikhsei autwn en ierousalhm (Esdras 1, 19)

 • kai nun gnwston estw tw kuriw basilei dioti oi ioudaioi anabanteV par' umwn proV hmaV elqonteV eiV ierousalhm thn polin thn apostatin kai ponhran oikodomousin taV te agoraV authV kai ta teich qerapeuousin kai naon upoballontai (Esdras 2, 14)

 • kai eurhseiV en toiV upomnhmatismoiV ta gegrammena peri toutwn kai gnwsh oti h poliV hn ekeinh apostatiV kai basileiV kai poleiV enoclousa kai oi ioudaioi apostatai kai poliorkiaV sunistamenoi en auth eti ex aiwnoV di' hn aitian kai h poliV auth hrhmwqh (Esdras 2, 17)

 • gnwston estw tw basilei oti oi ioudaioi anabanteV apo sou ef' hmaV hlqosan eiV ierousalhm thn polin thn apostatin kai ponhran oikodomousin kai ta teich authV kathrtismenoi eisin kai qemeliouV authV anuywsan (Neemias 4, 12)

 • kai eipen enwpion twn adelfwn autou auth h dunamiV somorwn oti oi ioudaioi outoi oikodomousin thn eautwn polin (Neemias 13, 34)

 • kai egeneto wV hlqosan oi ioudaioi oi oikounteV ecomena autwn kai eiposan hmin anabainousin ek pantwn twn topwn ef' hmaV (Neemias 14, 6)

 • kai oi ioudaioi ekaton kai penthkonta andreV kai oi ercomenoi proV hmaV apo twn eqnwn twn kuklw hmwn epi trapezan mou (Neemias 15, 17)

 • kai hn gegrammenon en auth en eqnesin hkousqh oti su kai oi ioudaioi logizesqe apostathsai dia touto su oikodomeiV to teicoV kai su ginh autoiV eiV basilea (Neemias 16, 6)

 • kai en sousoiV th polei apekteinan oi ioudaioi andraV pentakosiouV (Ester 9, 6)

 • eipen de o basileuV proV esqhr apwlesan oi ioudaioi en sousoiV th polei andraV pentakosiouV en de th pericwrw pwV oiei ecrhsanto ti oun axioiV eti kai estai soi (Ester 9, 12)

 • kai sunhcqhsan oi ioudaioi en sousoiV th tessareskaidekath tou adar kai apekteinan andraV triakosiouV kai ouden dihrpasan (Ester 9, 15)

 • oi de ioudaioi oi en sousoiV th polei sunhcqhsan kai th tessareskaidekath kai ouk anepausanto hgon de kai thn pentekaidekathn meta caraV kai eufrosunhV (Ester 9, 18)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina