Encontrados 173 resultados para: Ergon

 • kai ekalesen abimelec ton abraam kai eipen autw ti touto epoihsaV hmin mh ti hmartomen eiV se oti ephgageV ep' eme kai epi thn basileian mou amartian megalhn ergon o oudeiV poihsei pepoihkaV moi (Gênesis 20, 9)

 • en de tw kanw tw epanw apo pantwn twn genwn wn o basileuV faraw esqiei ergon sitopoiou kai ta peteina tou ouranou kathsqien auta apo tou kanou tou epanw thV kefalhV mou (Gênesis 40, 17)

 • ean oun kalesh umaV faraw kai eiph umin ti to ergon umwn estin (Gênesis 46, 33)

 • kai eipen faraw toiV adelfoiV iwshf ti to ergon umwn oi de eipan tw faraw poimeneV probatwn oi paideV sou kai hmeiV kai oi patereV hmwn (Gênesis 47, 3)

 • kai h hmera h prwth klhqhsetai agia kai h hmera h ebdomh klhth agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en autaiV plhn osa poihqhsetai pash yuch touto monon poihqhsetai umin (Êxodo 12, 16)

 • th de hmera th ebdomh sabbata kuriw tw qew sou ou poihseiV en auth pan ergon su kai o uioV sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou o bouV sou kai to upozugion sou kai pan kthnoV sou kai o proshlutoV o paroikwn en soi (Êxodo 20, 10)

 • kai eidon ton topon ou eisthkei ekei o qeoV tou israhl kai ta upo touV podaV autou wsei ergon plinqou sapfeirou kai wsper eidoV sterewmatoV tou ouranou th kaqariothti (Êxodo 24, 10)

 • kai poihseiV katapetasma ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou kai bussou nenhsmenhV ergon ufanton poihseiV auto ceroubim (Êxodo 26, 31)

 • kai poihseiV epispastron ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou kai bussou keklwsmenhV ergon poikiltou (Êxodo 26, 36)

 • kai poihsousin thn epwmida ek bussou keklwsmenhV ergon ufanton poikiltou (Êxodo 28, 6)

 • ergon liqourgikhV tecnhV glumma sfragidoV diagluyeiV touV duo liqouV epi toiV onomasin twn uiwn israhl (Êxodo 28, 11)

 • kai poihseiV duo krosswta ek crusiou kaqarou katamemigmena en anqesin ergon plokhV kai epiqhseiV ta krosswta ta peplegmena epi taV aspidiskaV kata taV parwmidaV autwn ek twn emprosqiwn (Êxodo 28, 14)


“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina