aaaaa

1. kai ekalesen twbiaV ton rafahl kai eipen autw

2. azaria adelfe labe meta seautou paida kai duo kamhlouV kai poreuqhti en ragoiV thV mhdiaV para gabahl kai komisai moi to argurion kai auton age eiV ton gamon

3. dioti omwmoken ragouhl mh exelqein me

4. kai o pathr mou ariqmei taV hmeraV kai ean cronisw mega odunhqhsetai lian

5. kai eporeuqh rafahl kai hulisqh para gabahlw kai edwken autw to ceirografon oV de prohnegken ta qulakia en taiV sfragisin kai edwken autw

6. kai wrqreusan koinwV kai hlqosan eiV ton gamon kai euloghsen twbiaV thn gunaika autou
“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina