1. kai apokriqeiV o ihsouV palin eipen autoiV en parabolaiV legwn

2. wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei ostiV epoihsen gamouV tw uiw autou

3. kai apesteilen touV doulouV autou kalesai touV keklhmenouV eiV touV gamouV kai ouk hqelon elqein

4. palin apesteilen allouV doulouV legwn eipate toiV keklhmenoiV idou to ariston mou htoimasa oi tauroi mou kai ta sitista tequmena kai panta etoima deute eiV touV gamouV

5. oi de amelhsanteV aphlqon o men eiV ton idion agron o de eiV thn emporian autou

6. oi de loipoi krathsanteV touV doulouV autou ubrisan kai apekteinan

7. akousaV de o basileuV wrgisqh kai pemyaV ta strateumata autou apwlesen touV foneiV ekeinouV kai thn polin autwn eneprhsen

8. tote legei toiV douloiV autou o men gamoV etoimoV estin oi de keklhmenoi ouk hsan axioi

9. poreuesqe oun epi taV diexodouV twn odwn kai osouV an eurhte kalesate eiV touV gamouV

10. kai exelqonteV oi douloi ekeinoi eiV taV odouV sunhgagon pantaV osouV euron ponhrouV te kai agaqouV kai eplhsqh o gamoV anakeimenwn

11. eiselqwn de o basileuV qeasasqai touV anakeimenouV eiden ekei anqrwpon ouk endedumenon enduma gamou

12. kai legei autw etaire pwV eishlqeV wde mh ecwn enduma gamou o de efimwqh

13. tote eipen o basileuV toiV diakonoiV dhsanteV autou podaV kai ceiraV arate auton kai ekbalete eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

14. polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi

15. tote poreuqenteV oi farisaioi sumboulion elabon opwV auton pagideuswsin en logw

16. kai apostellousin autw touV maqhtaV autwn meta twn hrwdianwn legonteV didaskale oidamen oti alhqhV ei kai thn odon tou qeou en alhqeia didaskeiV kai ou melei soi peri oudenoV ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn

17. eipe oun hmin ti soi dokei exestin dounai khnson kaisari h ou

18. gnouV de o ihsouV thn ponhrian autwn eipen ti me peirazete upokritai

19. epideixate moi to nomisma tou khnsou oi de proshnegkan autw dhnarion

20. kai legei autoiV tinoV h eikwn auth kai h epigrafh

21. legousin autw kaisaroV tote legei autoiV apodote oun ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew

22. kai akousanteV eqaumasan kai afenteV auton aphlqon

23. en ekeinh th hmera proshlqon autw saddoukaioi oi legonteV mh einai anastasin kai ephrwthsan auton

24. legonteV didaskale mwshV eipen ean tiV apoqanh mh ecwn tekna epigambreusei o adelfoV autou thn gunaika autou kai anasthsei sperma tw adelfw autou

25. hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwtoV gamhsaV eteleuthsen kai mh ecwn sperma afhken thn gunaika autou tw adelfw autou

26. omoiwV kai o deuteroV kai o tritoV ewV twn epta

27. usteron de pantwn apeqanen kai h gunh

28. en th oun anastasei tinoV twn epta estai gunh panteV gar escon authn

29. apokriqeiV de o ihsouV eipen autoiV planasqe mh eidoteV taV grafaV mhde thn dunamin tou qeou

30. en gar th anastasei oute gamousin oute ekgamizontai all wV aggeloi tou qeou en ouranw eisin

31. peri de thV anastasewV twn nekrwn ouk anegnwte to rhqen umin upo tou qeou legontoV

32. egw eimi o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb ouk estin o qeoV qeoV nekrwn alla zwntwn

33. kai akousanteV oi ocloi exeplhssonto epi th didach autou

34. oi de farisaioi akousanteV oti efimwsen touV saddoukaiouV sunhcqhsan epi to auto

35. kai ephrwthsen eiV ex autwn nomikoV peirazwn auton kai legwn

36. didaskale poia entolh megalh en tw nomw

37. o de ihsouV eipen autw agaphseiV kurion ton qeon sou en olh th kardia sou kai en olh th yuch sou kai en olh th dianoia sou

38. auth estin prwth kai megalh entolh

39. deutera de omoia auth agaphseiV ton plhsion sou wV seauton

40. en tautaiV taiV dusin entolaiV oloV o nomoV kai oi profhtai kremantai

41. sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen autouV o ihsouV

42. legwn ti umin dokei peri tou cristou tinoV uioV estin legousin autw tou dabid

43. legei autoiV pwV oun dabid en pneumati kurion auton kalei legwn

44. eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

45. ei oun dabid kalei auton kurion pwV uioV autou estin

46. kai oudeiV edunato autw apokriqhnai logon oude etolmhsen tiV ap ekeinhV thV hmeraV eperwthsai auton ouketi

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina