1. wV de ekriqh tou apoplein hmaV eiV thn italian paredidoun ton te paulon kai tinaV eterouV desmwtaV ekatontarch onomati iouliw speirhV sebasthV

2. epibanteV de ploiw adramutthnw mellonteV plein touV kata thn asian topouV anhcqhmen ontoV sun hmin aristarcou makedonoV qessalonikewV

3. th te etera kathcqhmen eiV sidwna filanqrwpwV te o ioulioV tw paulw crhsamenoV epetreyen proV filouV poreuqenta epimeleiaV tucein

4. kakeiqen anacqenteV upepleusamen thn kupron dia to touV anemouV einai enantiouV

5. to te pelagoV to kata thn kilikian kai pamfulian diapleusanteV kathlqomen eiV mura thV lukiaV

6. kakei eurwn o ekatontarcoV ploion alexandrinon pleon eiV thn italian enebibasen hmaV eiV auto

7. en ikanaiV de hmeraiV braduploounteV kai moliV genomenoi kata thn knidon mh prosewntoV hmaV tou anemou upepleusamen thn krhthn kata salmwnhn

8. moliV te paralegomenoi authn hlqomen eiV topon tina kaloumenon kalouV limenaV w egguV hn poliV lasaia

9. ikanou de cronou diagenomenou kai ontoV hdh episfalouV tou plooV dia to kai thn nhsteian hdh parelhluqenai parhnei o pauloV

10. legwn autoiV andreV qewrw oti meta ubrewV kai pollhV zhmiaV ou monon tou fortou kai tou ploiou alla kai twn yucwn hmwn mellein esesqai ton ploun

11. o de ekatontarcoV tw kubernhth kai tw nauklhrw epeiqeto mallon h toiV upo tou paulou legomenoiV

12. aneuqetou de tou limenoV uparcontoV proV paraceimasian oi pleiouV eqento boulhn anacqhnai kakeiqen eipwV dunainto katanthsanteV eiV foinika paraceimasai limena thV krhthV bleponta kata liba kai kata cwron

13. upopneusantoV de notou doxanteV thV proqesewV kekrathkenai aranteV asson parelegonto thn krhthn

14. met ou polu de ebalen kat authV anemoV tufwnikoV o kaloumenoV eurokludwn

15. sunarpasqentoV de tou ploiou kai mh dunamenou antofqalmein tw anemw epidonteV eferomeqa

16. nhsion de ti upodramonteV kaloumenon klaudhn moliV iscusamen perikrateiV genesqai thV skafhV

17. hn aranteV bohqeiaiV ecrwnto upozwnnunteV to ploion foboumenoi te mh eiV thn surtin ekpeswsin calasanteV to skeuoV outwV eferonto

18. sfodrwV de ceimazomenwn hmwn th exhV ekbolhn epoiounto

19. kai th trith autoceireV thn skeuhn tou ploiou erriyamen

20. mhte de hliou mhte astrwn epifainontwn epi pleionaV hmeraV ceimwnoV te ouk oligou epikeimenou loipon perihreito pasa elpiV tou swzesqai hmaV

21. pollhV de asitiaV uparcoushV tote staqeiV o pauloV en mesw autwn eipen edei men w andreV peiqarchsantaV moi mh anagesqai apo thV krhthV kerdhsai te thn ubrin tauthn kai thn zhmian

22. kai tanun parainw umaV euqumein apobolh gar yuchV oudemia estai ex umwn plhn tou ploiou

23. paresth gar moi th nukti tauth aggeloV tou qeou ou eimi w kai latreuw

24. legwn mh fobou paule kaisari se dei parasthnai kai idou kecaristai soi o qeoV pantaV touV pleontaV meta sou

25. dio euqumeite andreV pisteuw gar tw qew oti outwV estai kaq on tropon lelalhtai moi

26. eiV nhson de tina dei hmaV ekpesein

27. wV de tessareskaidekath nux egeneto diaferomenwn hmwn en tw adria kata meson thV nuktoV upenooun oi nautai prosagein tina autoiV cwran

28. kai bolisanteV euron orguiaV eikosi bracu de diasthsanteV kai palin bolisanteV euron orguiaV dekapente

29. foboumenoi te mhpwV eiV traceiV topouV ekpeswsin ek prumnhV riyanteV agkuraV tessaraV huconto hmeran genesqai

30. twn de nautwn zhtountwn fugein ek tou ploiou kai calasantwn thn skafhn eiV thn qalassan profasei wV ek prwraV mellontwn agkuraV ekteinein

31. eipen o pauloV tw ekatontarch kai toiV stratiwtaiV ean mh outoi meinwsin en tw ploiw umeiV swqhnai ou dunasqe

32. tote oi stratiwtai apekoyan ta scoinia thV skafhV kai eiasan authn ekpesein

33. acri de ou emellen hmera ginesqai parekalei o pauloV apantaV metalabein trofhV legwn tessareskaidekathn shmeron hmeran prosdokwnteV asitoi diateleite mhden proslabomenoi

34. dio parakalw umaV proslabein trofhV touto gar proV thV umeteraV swthriaV uparcei oudenoV gar umwn qrix ek thV kefalhV peseitai

35. eipwn de tauta kai labwn arton eucaristhsen tw qew enwpion pantwn kai klasaV hrxato esqiein

36. euqumoi de genomenoi panteV kai autoi proselabonto trofhV

37. hmen de en tw ploiw ai pasai yucai diakosiai ebdomhkontaex

38. koresqenteV de trofhV ekoufizon to ploion ekballomenoi ton siton eiV thn qalassan

39. ote de hmera egeneto thn ghn ouk epeginwskon kolpon de tina katenooun econta aigialon eiV on ebouleusanto ei dunainto exwsai to ploion

40. kai taV agkuraV perielonteV eiwn eiV thn qalassan ama anenteV taV zeukthriaV twn phdaliwn kai eparanteV ton artemona th pneoush kateicon eiV ton aigialon

41. peripesonteV de eiV topon diqalasson epwkeilan thn naun kai h men prwra ereisasa emeinen asaleutoV h de prumna elueto upo thV biaV twn kumatwn

42. twn de stratiwtwn boulh egeneto ina touV desmwtaV apokteinwsin mhtiV ekkolumbhsaV diafugoi

43. o de ekatontarcoV boulomenoV diaswsai ton paulon ekwlusen autouV tou boulhmatoV ekeleusen te touV dunamenouV kolumban aporriyantaV prwtouV epi thn ghn exienai

44. kai touV loipouV ouV men epi sanisin ouV de epi tinwn twn apo tou ploiou kai outwV egeneto pantaV diaswqhnai epi thn ghn

“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina