11. ἵνα τί ἀποστρέφεις τὴν χεῖρά σου καὶ τὴν δεξιάν σου ἐκ μέσου τοῦ κόλπου σου εἰς τέλος

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina