Znaleziono 261 Wyniki dla: Doma

 • Asa tada uze srebra i zlata koje je preostalo u riznicama Doma Jahvina i u riznicama kraljevskog dvora i dade ga svojim slugama te ih posla Ben-Hadadu, sinu Tabrimonovu, sinu Hezjonovu, aramejskom kralju, koji je stolovao u Damasku, i poruèi mu: (Prva knjiga o kraljevima 15, 18)

 • Stražari se svrstaše, s oružjem u ruci, od južne do sjeverne strane Doma i prema žrtveniku i Domu oko kralja unaokolo. (Druga knjiga o kraljevima 11, 11)

 • Potom sav narod ode u Baalov hram i razoriše ga, porušiše žrtvenike i polomiše likove; a Baalova sveæenika Matana ubiše pred žrtvenicima. A sveæenik opet postavi straže kod Doma Jahvina. (Druga knjiga o kraljevima 11, 18)

 • Zatim uze satnike Karijaca, stražu i sav narod. Oni izvedoše kralja iz Doma Jahvina i uvedoše ga u dvor kroz Vrata stražarska. I Joaš sjede na kraljevsko prijestolje. (Druga knjiga o kraljevima 11, 19)

 • Ali u dvadeset i treæoj godini kraljevanja Joaševa sveæenici nisu još popravili Doma. (Druga knjiga o kraljevima 12, 7)

 • Tada kralj Joaš pozva sveæenika Jojadu i druge sveæenike i reèe im: "Zašto ne popravljate Dom? Odsad ne smijete više sebi uzimati novac od svojih znanaca nego ga morate dati za popravak Doma." (Druga knjiga o kraljevima 12, 8)

 • Sveæenici pristadoše da ne uzimaju novac od naroda, ali ni Doma da ne popravljaju. (Druga knjiga o kraljevima 12, 9)

 • Prebrojeni novac uruèivao se upraviteljima poslova oko popravka Doma Jahvina, a oni su isplaæivali drvodjeljama i graditeljima koji su radili u Domu Jahvinu (Druga knjiga o kraljevima 12, 12)

 • i zidarima i klesaèima kamena, i za nabavu drveta i tesanog kamena odreðena za popravak Doma Jahvina, ukratko: za troškove oko popravka Doma. (Druga knjiga o kraljevima 12, 13)

 • nego su ga davali radnicima koje su najmili za popravak Jahvina Doma. (Druga knjiga o kraljevima 12, 15)

 • Joaš, judejski kralj, uze sve posveæene darove koje su posvetili judejski kraljevi, njegovi oci: Jošafat, Joram i Ahazja, sve što je sam prikazao i sve zlato koje se našlo u riznicima Doma Jahvina i kraljevskog dvora. Sve to posla Hazaelu, aramejskom kralju, i tako se ovaj udalji od Jeruzalema. (Druga knjiga o kraljevima 12, 19)

 • A mjedeni žrtvenik, koji bijaše pred Jahvom, maknuo je ispred Hrama, gdje je bio izmeðu novoga žrtvenika i Doma Jahvina. I postavio ga je pokraj novoga žrtvenika sa sjevera. (Druga knjiga o kraljevima 16, 14)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina