1. Onih se dana opet skupio silan svijet. Buduæi da nisu imali što jesti, dozva Isus uèenike pa im reèe:

2. "Žao mi je naroda jer su veæ tri dana uza me i nemaju što jesti.

3. Ako ih otpravim gladne njihovim kuæama, klonut æe putom. A neki su od njih došli iz daleka."

4. Uèenici mu odgovore: "Otkuda bi ih tko ovdje u pustinji mogao nahraniti kruhom?"

5. On ih zapita: "Koliko kruhova imate?" Oni odgovore: "Sedam."

6. Nato zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji. I uze sedam kruhova, zahvali, razlomi i davaše svojim uèenicima da posluže. I poslužiše mnoštvu.

7. A imali su i malo ribica. Blagoslovi i njih te reèe da i to posluže.

8. I jeli su i nasitili se. A od preteklih ulomaka odniješe sedam košara.

9. Bilo ih je oko èetiri tisuæe. Tada ih otpusti,

10. a sam sa svojim uèenicima odmah uðe u laðu i ode u kraj dalmanutski.

11. Tada istupiše farizeji i poèeše raspravljati s njime. Iskušavajuæi ga, zatraže od njega znak s neba.

12. On uzdahnu iz sve duše i reèe: "Zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista, kažem vam, ovome se naraštaju neæe dati znak."

13. Tada ih ostavi, ponovno uðe u laðu pa otiðe prijeko.

14. A zaboraviše ponijeti kruha; imali su samo jedan kruh sa sobom na laði.

15. Nato ih Isus opomenu: "Pazite, èuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova!"

16. Oni, zamišljeni, meðu sobom govorahu: "Kruha nemamo."

17. Zamijetio to Isus pa im reèe: "Zašto ste zamišljeni što kruha nemate? Zar još ne shvaæate i ne razumijete? Zar vam je srce stvrdnuto?

18. Oèi imate, a ne vidite; uši imate, a ne èujete? Zar se ne sjeæate?

19. Kad sam ono razlomio pet kruhova na pet tisuæa, koliko punih košara ulomaka odnijeste?" Kažu mu: "Dvanaest."

20. "A kada razlomih sedam na èetiri tisuæe, koliko punih košara ulomaka odnijeste?" Odgovore: "Sedam."

21. A on æe njima: "I još ne razumijete?"

22. Doðu u Betsaidu, dovedu mu slijepca pa ga zamole da ga se dotakne.

23. On uhvati slijepca za ruku, izvede ga iz sela, pljunu mu u oèi, stavi na nj ruke i zapita ga: "Vidiš li što?"

24. Slijepac upilji pogled i reèe: "Opažam ljude; vidim nešto kao drveæe ... hodaju."

25. Tada mu Isus opet stavi ruke na oèi i slijepac progleda i ozdravi te je mogao sve jasno na daleko vidjeti.

26. Tada ga posla kuæi i reèe mu: "Ne ulazi u selo."

27. I krenu Isus i njegovi uèenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita uèenike: "Što govore ljudi, tko sam ja?"

28. Oni mu rekoše: "Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treæi opet da si neki od proroka."

29. On njih upita: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Petar prihvati i reèe: "Ti si Pomazanik - Krist!"

30. I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.

31. I poèe ih pouèavati kako Sin Èovjeèji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari sveæenièki i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane.

32. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poèe odvraæati.

33. A on se okrenu, pogleda svoje uèenike pa zaprijeti Petru: "Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!"

34. Tada dozva narod i uèenike pa im reèe: "Hoæe li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.

35. Tko hoæe život svoj spasiti, izgubit æe ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanðelja, spasit æe ga.

36. Ta što koristi èovjeku steæi sav svijet, a životu svojemu nauditi?

37. Ta što da èovjek dadne u zamjenu za život svoj?

38. Doista, tko se zastidi mene i mojih rijeèi u ovom preljubnièkom i grešnièkom naraštaju - njega æe se stidjeti i Sin Èovjeèji kada doðe u slavi Oca svoga zajedno sa svetim anðelima."

“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina